10 nejvýznamnějších změn v DPH v roce 2019

Je tu nový rok a spolu s ním nejspíše přijde řada změn, co se daní a účetnictví týče. V tomto článku se zaměříme na novinky, které se dotknou daně z přidané hodnoty. Pojďme se podívat na desítku nejdůležitějších změn v DPH. Musíme ale upozornit, že Ministerstvo financí bohužel stále nezajistilo kompletní schválení daňového balíčku a účinnost změn se očekává nejdříve od dubna 2019.

1. Povinnost vynaložit úsilí s doručením daňového dokladu

Plátci DPH budou mít nyní uloženou zvláštní povinnost spočívající ve vynaložení dostatečného úsilí s doručením daňového dokladu. V případě pochybností správce daně pak budou muset prokázat, že vynaložili úsilí k tomu, aby se daňový doklad dostal k příjemci plnění. A to ať už pomocí pošty, přes datovou schránku, nebo e-mailem. Správce daně může plátce vyzvat k tomu, aby dodání daňového dokladu prokázal, jinak mu hrozí pokuta až ve výši půl milionu korun.

2. Nový způsob výpočtu daně

Novela by měla přinést změnu samotného výpočtu daně. Ten by měl vést ke stejné výši daně v případech, kdy je počítána zdola i shora. Podnikatelé by měli prostřednictvím přechodného ustanovení získat 6měsíční prostor na tuto změnu přichystat své informační a účetní systémy.

3. DPH u společníků společnosti

Společníci tzv. společnosti (dříve sdružení fyzických osob) mají nově povinnost odvádět DPH každý samostatně. Pojí se s tím několik dalších záležitostí, které jsme podrobněji rozebrali v jednom z našich předchozích článků. Jde o jedinou změnu, která je v účinnosti už od 1. 1. 2019.

4. Jednoúčelové a víceúčelové vouchery

Nově se budou rozlišovat jednoúčelové a víceúčelové poukazy (např. vouchery v maloobchodě), přičemž na každý z typů se bude vztahovat jiný režim DPH. U jednoúčelových voucherů je známa sazba daně a místo plnění, zdanit je potřeba každý převod takového voucheru (podobně jako při přijímání záloh či úplat před uskutečněním samotného plnění). U víceúčelových poukazů se bude danit až samotné dodání zboží nebo poskytnutí služby.

5. DPH u nedobytných pohledávek

Od nového roku vám může být vráceno DPH z nedobytných pohledávek ve více případech, než dříve. Snížit svou daňovou povinnost budete moci v případě, kdy:

  • od uskutečnění zdanitelného plnění uplynuly nejméně 2 roky a pohledávka z tohoto plnění nezanikla a je splatná,
  • pohledávka byla zcela nebo zčásti neúspěšně vymáhána na základě výkonu rozhodnutí nebo exekuce,
  • dlužník se nachází v insolvenčním řízení,
  • došlo k dlužníkově smrti,
  • byl oznámen vstup dlužníka do likvidace.

6. Finanční leasing

V případě finančního leasingu je třeba odvést DPH při předání předmětu leasingu, tedy na jeho samotném počátku. Nově se za finanční leasing z tohoto pohledu považují i leasingové smlouvy s opcí nájemce nabýt vlastnické právo k předmětu leasingu (pokud se využití opce jeví jako obvyklá volba).

7. DPH a nájem nemovitostí

Pokud majitelé nemovitost pronajímají jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomické činnosti, mohli si dosud zvolit, zda z nájmu DPH odvedou, či nikoli. Pokud se ovšem bude jednat o pronájem nemovitostí, jejich součástí jsou plně nebo převážně prostory určené pro bydlení, bude nájem od DPH vždy osvobozen. Tato změna by ovšem měla být účinná až od roku 2021.

8. DPH při zahraničním obchodu

Změny se dotknou DPH u dovozu zboží. Pokud vznikne povinnost při dovozu někomu jinému než jeho vlastníkovi, bude DPH z něj odvedeno v Česku z jeho aktuální pořizovací ceny. Platit to bude vždy až do doby, kdy zboží příjemci doručí jeho skutečný vlastník. Novela také specifikuje situace, kdy si zahraniční osoby mohou nárokovat tuzemskou DPH prostřednictvím odpočtu, nebo prostřednictvím vrácení daně. Problematikou změn DPH v zahraničním obchodu se budeme podrobněji zaobírat v některém z dalších článků.

9. Významné opravy nemovité věci

Při dodání nemovité věci bude z pohledu zákona nově potřeba zkoumat významné opravy, které byly na nemovitosti prováděny v předchozích 10 letech. Za významnou považuje zákon opravu v hodnotě nad 200 tisíc korun bez DPH. Tyto opravy se pak dotknou úpravy odpočtu daně k dodání nemovité věci.

10. Přepracované pojetí časového posunu

Novelizace obsahuje výrazně rozpracovanější úpravu tzv. časového posunu. Ten řeší situace, kdy plátce daně zahrne přijaté či uskutečněné přijetí do jiného zdaňovacího období. Změny se dotknou i pokut spojených s kontrolním hlášením. Pokud správce daně nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, zaniká povinnost pokutu platit.

Potřebujete pomoci s DPH?
Obraťte se na nás.