Antivirus: Kdy účtovat o nároku na příspěvek?

Antivirus: Kdy účtovat o nároku na příspěvek?

Program podpory zaměstnanosti Antivirus z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí se stal jedním z nejdéle fungujících i nejvyužívanějších nástrojů pomoci podnikatelům během epidemie koronaviru. Dle zveřejněných statistik jej využil každý čtvrtý zaměstnavatel. Samotný proces žádosti je jednoduchý a ve většině případů je samotná podpora vyplácena v řádu dnů.

V jednom z našich dřívějších článků jsme se věnovali účtování o poskytnutém příspěvku na vyplacené náhrady mezd a odvody pojistného. K jakému datu však o jednotlivých účetních případech poskytované dotace účtovat?

Příspěvek Antivirus je dotací

Tzv. velká rozpočtová pravidla definují v § 3 písm. a) dotaci jako „peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel.“ Příspěvky z programu Antivirus takovými peněžními prostředky jsou, přičemž jsou poskytovány za účelem udržení zaměstnanosti u konkrétního zaměstnavatele. Významným znak dotace je současně její nenárokovost – podle § 14 odst. 1 velkých rozpočtových pravidel na dotaci není právní nárok, pokud není zvláštním předpisem stanoveno jinak. Na poskytnutí dotace tak není vymahatelný právní nárok vznikající ze zákona, ale je třeba jiného právního základu pro příslušný nárok – tím je zpravidla dohoda o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace.

Právním předpisem, na jehož základě je podpora z programu Antivirus poskytována, je zákon o zaměstnanosti. Ten v § 120 odst. 2 pouze hovoří o tom, že celostátní cílené programy zaměstnanosti schvaluje Vláda. Automatický nárok zaměstnavatelů na přiznání takové dotace však zákon nezakládá. Stejně tak tento nárok není založen ani samotným rozhodnutím Vlády, kterým došlo k přijetí programu Antivirus.

Kdy vzniká nárok na příspěvek Antivirus?

Aby zaměstnavatel o příspěvek z programu Antivirus mohl požádat, musí nejdříve uzavřít s Úřadem práce příslušnou dohodu. Ta vymezuje obecná pravidla poskytování příspěvků v jednotlivých měsících. Dohoda, kterou zaměstnavatel s příslušným Úřadem práce uzavřel, mimo jiné vymezuje výši v jaké jsou příspěvky poskytovány i konkrétní podmínky, za kterých je zaměstnavatel oprávněn o poskytnutí příspěvku požádat.

Splnění podmínek zaměstnavatel deklaruje v tzv. „Vyúčtování náhrad mezd – Antivirus“. V něm zaměstnavatel uvede konkrétní zaměstnance, u kterých vyúčtovává náhrady mzdy k poskytnutí příspěvku, a současně prohlašuje, že splnil podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v dohodě.

Od podání vyúčtování náhrad mezd je následně Úřad práce povinen poskytnout příspěvek bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů. Okamžikem, kdy tedy dochází k prakticky nezpochybnitelnému vzniku nároku na vyplacení příspěvku tak je okamžik podání vyúčtování za příslušný měsíc. Úřad práce totiž o poskytnutí dotace již nevydává žádné zvláštní rozhodnutí. Pokud mu nevzniknou pochybnosti o nároku na dotaci, dochází k automatickému vyplacení dotace bez vydání rozhodnutí či uzavření dílčí dohody k poskytovanému příspěvku.

Okamžik vykázání nároku na přijetí dotace

Otázkou okamžiku, ke kterému se účtuje o nároku na přijetí dotace, se zabývá interpretace Národní účetní rady I-14. Ta vychází na jedné straně z akruálního principu účetnictví, tedy časové a věcné souvislosti účtování o nákladech a výnosech, ale současně na druhé straně zohledňuje povinnost účtovat o dotaci až v okamžiku, kdy je její poskytnutí nezpochybnitelné. Pro každou konkrétní dotaci je následně třeba individuálně posoudit proces jejího poskytování a zejména pak okamžik, kdy dochází k vzniku nároku na její poskytnutí ze strany příjemce dotace.

Zaměstnavateli vzniká v souladu s uzavřenou dohodou mezi ním a Úřadem práce nárok na poskytnutí příspěvku z programu Antivirus podáním vyúčtování náhrad mezd. Okamžik podání sice není časově shodným s okamžikem vzniku nákladů zaměstnavatele, avšak až v takovém okamžiku má účetní jednotka právní nárok na poskytnutí dané dotace se lhůtou splatnosti 30 dní. Vzhledem k tomu, že účtovat o pohledávce za dotačním orgánem není možné dříve než je jisté poskytnutí dotace, je podání vyúčtování jediným možným okamžikem, ke kterému dochází k vykázání dotace v účetnictví.

K účtování o pohledávce vůči Úřadu práce tedy dochází k okamžiku nezpochybnitelného nároku na příspěvek z programu Antivirus, kterým je okamžik podání vyúčtování náhrad mezd. Následné finanční vypořádání se v účetnictví již provádí k okamžiku skutečného přijetí peněžních prostředků z dotace ve prospěch bankovního účtu zaměstnavatele.