Co vás čeká, pokud jste správně nezdanili příjmy z Airbnb

Patříte mezi ty, kteří pronajímají svou nemovitost přes online službu Airbnb? A zahrnuli jste takto získané příjmy správně do daňového přiznání? Finanční správa ČR nedávno veřejně prohlásila, že získala údaje o všech lidech, kteří v Česku přes Airbnb svou nemovitost pronajímají. Zároveň zahájila kontrolu zaměřenou na plnění jejich daňových povinností. Jak byste měli tyto příjmy správně zdanit? A co vám hrozí, pokud jste to neudělali? Pojďme se na to podívat blíže.

Obsah

Jak správně zdanit příjmy z Airbnb

Jak jsme uváděli už v našem článku o zdanění sdílené ekonomiky, pro poskytování ubytování přes Airbnb neplatí stejné podmínky jako pro zdanění příjmů z klasického pronájmu. Narozdíl od něj totiž nabídka pronájmu (respektive ubytování) přes Airbnb nese veškeré znaky podnikání. Proto se na příjmy z Airbnb vztahují stejné daňové povinnosti jako na poskytování ubytovacích služeb.

V prvé řadě jde o zdanění příjmů z takové činnosti. Pokud krátkodobé pronájmy nabízíte jako fyzická osoba, tato daňová povinnost se liší podle toho, jestli máte živnostenské oprávnění na ubytovací služby. V takovém případě si můžete na příjmy z Airbnb uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %. Bez živnostenského oprávnění si však můžete uplatnit výdaje jen do maximální výše 40 %. Pokud pronájem přes Airbnb nabízíte jako právnická osoba, příjmy z něj plynoucí byste měli zahrnout do základu daně a zdanit je daní z příjmů právnických osob.

Pozor na DPH

Pronájmem nemovitosti v Airbnb vám nemusí vzniknout pouze povinnost k dani z příjmů (fyzických či právnických osob), ale také k dani z přidané hodnoty. Příjmy z Airbnb se započítávají do obratu pro vznik povinnosti registrace k DPH. Pokud překročíte obrat 1 milion korun za 12 po sobě jdoucích měsíců, musíte se registrovat jako plátci DPH (pokud jimi už nejste).

Na DPH dávejte ale pozor, i když se vás překročení milionového obratu netýká. Airbnb totiž jako zprostředkovatelské společnosti neusazené v ČR platíte servisní poplatky. V takových případech máte jako příjemce této služby povinnost přiznat DPH z ní plynoucí v Česku. Pokud nejste plátci DPH, musíte se kvůli tomu registrovat jako tzv. identifikovaná osoba.

Kontroly z finančního úřadu. Co vás čeká?

Zatím není vůbec jasné, jak finanční správa údaje z Airbnb získala ani v jakém rozsahu. Stejně tak visí otazník nad tím, kolika pronajímatelů se bude týkat daňová kontrola. Pokud jste své příjmy zdanili tak, jak jsme popsali výše, můžete si pravděpodobně oddychnout. Co když jste ale své příjmy z Airbnb zdanili nesprávně nebo vůbec?

V tom případě můžete nejspíše očekávat oslovení ze strany finančního úřadu a žádost o nápravu svého pochybení. Po něm budete muset podat daňové přiznání, do kterého příjmy z Airbnb zahrnete a podáte ho na finanční úřad. Následně budete muset logicky doplatit nejen daně, ale také případné sankce, které vám stanoví daňový řád.

Úrok z prodlení a penále

Každému, kdo podá dodatečné daňové přiznání, vzniká kromě již zmíněného doplacení daně také povinnost zaplatit úrok z prodlení z doměřené daně. A to za dobu, po kterou byla uhrazena v nesprávné výši. Nejinak tomu bude u daně z příjmů z Airbnb.

Pokud se rozhodnete na výzvu finančního úřadu nereagovat, nebo odmítnete podat dodatečné daňové přiznání, zahájí úřad pravděpodobně daňovou kontrolu. Na jejím konci bude stát nejen doměřená daň a úrok, ale také penále.

V těchto případech je dle zákona penále následující:

  • 20 %, pokud je daň zvyšována,
  • 20 %, pokud je snižován daňový odpočet,
  • 1 %, pokud je snižována daňová ztráta.

Potřebujete poradit se zdaněním příjmů z Airbnb? Obraťte se na nás