Daňový balíček 2019 v kostce

O změnách v dani z příjmu a DPH jsme na našem blogu už několikrát psali. V té době ale nebylo ještě zcela jasné, v jaké podobě budou schváleny. Nyní už to víme, tzv. daňový balíček vešel s několika výjimkami v účinnost 1. dubna (a ne, nebyl to apríl). Pojďme si tedy ještě jednou připomenout některé ze změn.

Obsah

Opatření proti účelové optimalizaci

Hlavním důvodem, proč se s přijetím daňového balíčku spěchalo, bylo zapracování směrnice ATAD do české legislativy. Ta brojí proti agresivnímu daňovému plánování a dotkne se především těch největších společností, které podnikají globálně. Obecně ale samozřejmě platí pro všechny, tedy i malé a střední podniky. Více si o ATAD můžete přečíst v našem dřívějším článku.

Vyšší limity u výdajových paušálů

Oproti původním předpokladům se nakonec zvýšila mezní hranice příjmů, do které mohou OSVČ uplatnit výdaje paušálem. Ta byla stanovena na 2 miliony korun a lze ji uplatnit již pro rok 2019.

Povinnost oznámit osvobozené příjmy

Příjmy, které plynou daňovým nerezidentům z území České republiky, musí nově oznámit správci daně. A to i ty, které jsou od daně osvobozeny, nebo které mezinárodní smlouva ze zdanění v Česku vyjímá.

Nová pravidla odpočtů na výzkum a vývoj

Hlavní změnou v této oblasti je termín, ve kterém musí být výzkumný projekt zpracován. Nově je to možné až k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za nějž daňový subjekt poprvé vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Poplatníci navíc musí finanční správě dopředu poslat oznámení o tom, že výzkumnou činnost provádí.

Nový limit pro srážkovou daň

Mění se limit ostatních příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní. Původní částka 2 500 korun pro srážkovou daň je nahrazena částkou “rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění”. Limit pro srážkovou daň u dohod o pracovní činnosti je tak sjednocen s limitem pro sociální a zdravotní pojištění. Oba dva jsou nyní stanoveny na 3 000 Kč.

Povinnost vynaložit úsilí s doručením daňového dokladu

Plátci DPH musí v případě pochybnosti správce daně nově prokázat, že vynaložili dostatečné úsilí k tomu, aby se daňový doklad dostal k příjemci plnění (poštou, přes datovou schránku nebo e-mailem).

Nová pravidla pro vouchery

Daňový balíček přináší harmonizovaná pravidla uplatňování DPH u poukazů. Nově rozlišuje jednoúčelové a víceúčelové vouchery. U jednoúčelových se daní každý převod voucheru, u víceúčelových poukazů se daní až samotné dodání zboží nebo poskytnutí služby.

DPH u nedobytných pohledávek

V souladu s evropskou legislativou může být nově vráceno DPH z nedobytných pohledávek ve více případech, než tomu bylo dřív.

DPH a finanční leasing

Z pohledu DPH se nově za finanční leasing považují i leasingové smlouvy s opcí nájemce nabýt vlastnické právo k předmětu leasingu (pokud se využití opce jeví jako obvyklá volba).

DPH při zahraničním obchodu

Pokud vznikne daňová povinnost při dovozu zboží ze zahraničí někomu jinému než jeho vlastníkovi, bude DPH z něj odvedeno v Česku z jeho aktuální pořizovací ceny. Platit to bude vždy až do doby, kdy zboží příjemci doručí jeho skutečný vlastník.

DPH a významné opravy nemovité věci

Nově se odpočtu DPH k dodání nemovité věci dotknou i tzv. významné opravy (tedy v hodnotě nad 200 tisíc korun bez DPH), které byly na nemovitosti prováděny v předchozích 10 letech.

Nové pojetí časového posunu

Časový posun řeší situace, kdy plátce daně zahrne přijaté či uskutečněné přijetí do jiného zdaňovacího období. Novela je v této otázce mnohem propracovanější a vše řeší detailněji.

Nové pokuty u kontrolního hlášení

U kontrolních hlášení dochází k rozšíření pokut, ale i k dalším opatřením. Pokud správce daně nově nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, zaniká daňovému poplatníkovi povinnost pokutu platit.

Nárok na odpočet při registraci

Při registraci má nový plátce DPH nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku pořizovaného v období po 60 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se podnikatel stal plátcem daně. A to za podmínek, že jsou přijatá zdanitelná plnění součástí pořizovaného dlouhodobého majetku do doby, než byl uveden do užívání a v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců před tím, než se osoba povinná k dani stala plátcem, byl uveden do užívání.

Přeshraniční digitální služby

Nově je zavedena roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, pod kterou mohou malé a střední firmy uplatnit zdanění přeshraničně poskytovaných digitálních služeb v tom členském státě, ve kterém jsou usazené, na místo v členském státě příjemce služby.

Snížení DPH na teplo

Dodávka tepla byla v rámci balíčku přeřazena do druhé snížené 10% sazby. Tato změna bude ovšem účinná až od roku 2020.

Daň na zahřívané tabákové výrobky

Byla zavedena spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Aplikována bude na váhu a sazba daně bude ve stejné výši jako v případě obyčejného tabáku.

Potřebujete zkrotit své daně?
Ozvěte se nám