Evidence skutečných majitelů od 1. června 2021

Již 1. června 2021 nabude účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Zásadní změnou, kterou přináší, je nová definice skutečného majitele nahrazující současnou právní úpravou ze zákona proti pratí špinavých peněz a financování terorismu Upřesňuje povinnosti právnických osob ve vztahu k jejich skutečným majitelům a stanovuje přísné finanční a korporátní sankce při porušení stanovených povinností.

Nový zákon zároveň obsahuje novinku v podobě automatického průpisu některých údajů z obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů. I přesto bude zapotřebí zkontrolovat, zda propsané údaje odpovídají skutečnému stavu. Některé údaje zapsané v evidenci skutečných majitelů budou nově přístupné veřejnosti, zveřejněno bude jméno a příjmení, rok a měsíc narození, stát, ve kterém má trvalé bydliště, státní občanství, údaj o povaze skutečného majitele a den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem.

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitelem se rozumí každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Koncovým příjemcem právnické osoby je pak každá osoba, která může přímo či nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti právnické osoby a tento podíl na prospěchu dál nepředává. Osobou s koncovým vlivem je každá fyzická osoba, která může bez pokynů přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. Má se za to, že osobou s koncovým vlivem v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo sociálním družstvu je každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu.

Speciální právní úpravu skutečných majitelů pak mají například nadace a nadační fondy nebo ústavy.

Za předpokladu, že není možné určit skutečného majitele, stává se jím každá osoba ve vrcholovém vedení. Při zápisu osoby ve vrcholném postavení jako skutečného majitele ukládá evidenční zákon povinnost zaznamenat a uschovat veškeré učiněné kroky při zjišťování skutečného majitele.

Povinnosti skutečného majitele či evidující osoby

Díky zpřístupnění informací o skutečných majitelích dochází ke změnám v evidenčních povinnostech. Každá obchodní korporace má následující povinnosti:

  • Evidenční povinnost – získávání a zaznamenávání údajů a kroků učiněných při zjišťování skutečného majitele;
  • Archivační povinnost – uchování údajů o fyzické osobě po dobu, po kterou je osoba skutečným majitelem, následně dalších 10 let od zániku postavení skutečného majitele;
  • Informační povinnost – sdělení údajů na žádost povinných osob a příslušných subjektů;
  • Kontrola správnosti údajů – ověření, že údaje odpovídají skutečnému stavu a v případě změn údajů neprodleně zajistit jejich aktualizaci.
  • Poskytnutí součinnosti evidující osobě – skutečným majitelům nebo osobám s koncovým vlivem je udělena povinnost poskytnout evidující osobě potřebnou součinnost.

Pozor na sankce

Důležitou změnou je zavedení sankcí za porušení povinností stanovených zákonem o evidenci skutečných majitelů. V případě nezapsání skutečného majitele či neuvedení všech údajů může soud zahájit řízení, na základě kterého je zároveň zaznamenána do evidence poznámka o nesrovnalosti, následuje výzva dotčené osoby k odstranění dané nesrovnalosti v určené lhůtě.

Sankce mohou být značné pro skutečného majitele i pro evidující osobu. Nedodržení povinností může vést k:

  • uložení pokuty do výše až 500 000 Kč;
  • zamezení výplaty podílu na prospěchu;
  • zánik práva na podíl na prospěchu;
  • pozastavení výkonu hlasovacích práv.

Jestliže má společnost již zapsaného skutečného majitele ve stávající evidenci, není nutné provádět zápis nový. Je ale nezbytné provést kontrolu, zda je zápis v evidenci proveden v souladu s požadavky nové právní úpravy, a to do konce roku 2021.

Pokud doposud nebyl proveden zápis do evidence skutečných majitelů, je zapotřebí tak učinit bez zbytečného odkladu. Do 31. 5. 2021 je za zápis účtován poplatek 1 000 Kč, od 1. června se totiž poplatek zvýší na 4 000 Kč.