Týká se vás evidence skutečných majitelů právnických osob?

Od začátku letošního roku funguje v Česku tzv. evidence skutečných majitelů. Povinnost zapsat do ní své skutečné vlastníky mají všechny právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů. Pojďme se nyní společně podívat na, co vše tato povinnost obnáší a jak je třeba postupovat.

Obsah

Kdo je skutečný majitel

Povinnost zapsat skutečného majitele do evidence přinesla novelizace zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato novela povinnost nesystematicky vnesla do zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Skutečným majitelem se pak zjednodušeně myslí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Co si pod tím představit v praxi? Skutečným majitelem právnické osoby nebo svěřenského fondu je ten, kdo:

 • sám nebo s osobami jednajícími s ním ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv, nebo má podíl na základním kapitálu přesahující 25 %,
 • sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím bodu,
 • je příjemcem alespoň 25 % zisku této právnické osoby,
 • nebo je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud jej nelze jako skutečného majitele určit podle předchozích bodů.

Proč je evidence vedena

Z výše uvedeného je zřejmé, že má nově vzniklá evidence skutečných majitelů za úkol vyjasnit případné mlhavé informace o vlastnících právnických osob. Důležitou roli by měla hrát i při odkrývání případných daňových úniků, a to především na mezinárodní úrovni.

Kdo evidenci vede

Zápis skutečného vlastníka provádí vždy místně příslušný rejstříkový soud. Pod tímto označením se skrývá ve většině případů krajský soud, v jehož obvodu má daná právnická osoba či správce svěřenského fondu své sídlo.

Co je třeba zapsat

Do evidence skutečných majitelů se o každém skutečném vlastníkovi zapisují následující informace:

 • jméno a příjmení,
 • adresa místa pobytu (bydliště),
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • státní příslušnost,
 • informace o podílu na hlasovacích právech a na rozdělovaných prostředcích,
 • případně jiné skutečnosti, které zakládají postavení skutečného majitele.

Kdo má povinnost návrh na zápis podat

Povinnost podat návrh na zápis do evidence skutečných majitelů leží přímo na konkrétní právnické osobě nebo svěřenskému fondu. V praxi to jsou tedy jejich statutární orgány – jednatelé, členové představenstva nebo společníci, kdo musí návrh na zápis reálně podat.

Jak při zápisu postupovat

Návrh na zápis je třeba podat bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikne. V případě nově vzniklých společností se tak děje již při jejich prvozápisu do obchodního rejstříku, společnosti založené před 1. 1. 2018 na to mají čas do konce roku. Návrh na zápis je samozřejmě podat také v případech, kdy dojde ke změně majetkových vztahů.

Zápis můžete provést buďto přes rejstříkový soud (ten pak musí zápis provést do pěti pracovních dnů) nebo přes notáře, formou tzv. přímého zápisu. Právo nestanovuje přesný výčet dokumentů, kterými byste měli skutečné majitele prokázat. Máte pouze obecnou povinnost doložit dokumenty, kterými prokážete, že jsou předkládané informace pravdivé. V praxi vám tak může stačit čestné prohlášení, seznam akcionářů nebo společenská smlouva.

Poplatky a sankce

Obsah návrhu na zápis je totiž posuzován pouze z formálního hlediska. Správnost vámi předkládaných údajů se nijak neprověřuje. Evidence skutečných majitelů navíc není veřejně přístupná a nelze ji ani považovat za veřejný rejstřík ve smyslu rejstříkového zákona. Pokud svou povinnost nesplníte, nehrozí vám za to nyní z pohledu rejstříkového zákona žádná sankce. Dotknout se vás ale mohou jiné zákony, můžete být vyloučení z veřejných výběrových řízení, nebo budou vaše obchody v budoucnu vyhodnoceny jako podezřelé. Očekává se ovšem i zavedení sankcí za nesplnění povinnosti zapsat údaje o skutečných majitelích. A to zejména z důvodu potřeby naplnit cíle stanovené směrnicí, která povinnost evidovat skutečné majitele zavedla na úrovni celé EU.

Co se týče samotného zápisu, ten podléhá soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Právnické osoby a svěřenské fondy, které vznikly před 1. 1. 2018 jsou od něj ale až do 1. 1. 2019 osvobozeny.

Více informací o evidenci skutečných majitelů

Potřebujete provést zápis do evidence skutečných majitelů? Obraťte se na nás