Interní nebo externí řešení účetní ztráty? Kterou vybrat a jak na to?

Zatímco minulý měsíc jsme řešili rozdělení zisku mezi společníky s.r.o., dnes se blíže podíváme na opačnou situaci. Jak účetně postupovat, když je hospodářský zisk společnosti záporný a místo zisku jste dosáhli ztráty? 

Obsah

Účetní ztráta vs. schodek příjmů a výdajů

V prvé řadě je potřeba jasně rozlišit mezi účetní ztrátou a reálným schodek příjmů a výdajů. Účetní výnosy a náklady se totiž v praxi většinou nerovnají příjmům a výdajům ve stejném období. Jinými slovy, účetní ztráta nemusí značit to, že se společnosti nedaří nebo že by hospodařila špatně. Nárůst nákladů může být způsoben například investicemi a s nimi spojeným nárůstem odpisů a úroků z úvěrů. Samotná cash flow a platební morálka společnosti může být přitom v pořádku a zvýšené náklady a investice se mohou v příštím účetním období projevit v podobě vyššího zisku. V jiných případech ale může účetní ztráta značit to, že se společnosti nedaří.

Interní nebo externí řešení ztráty?

Podle konkrétní ekonomické situace je třeba vybrat i řešení účetní ztráty. To se dělí na interní řešení, kdy ztráta zůstává v účetní jednotce, a na externí řešení, kdy ztráta opustí účetní jednotku a zatíží jiný subjekt. O způsobu vypořádání účetní ztráty rozhoduje stejně jako u rozdělení zisku nejvyšší orgán společnosti – valná hromada. Pojďme se na oba způsoby řešení účetní ztráty nyní podívat blíže.

Interní řešení účetní ztráty

V případě interního řešení účetní ztráty jde ve většině případů čistě o účetní záležitost. Dochází při něm k přeúčtování ztráty na jiný účet v rámci vlastního kapitálu společnosti, což vede ke změně struktury a zůstatků účtu vlastních zdrojů. Úhrn rozvahy, výsledovka ani cash flow se přitom nemění.

K internímu vyřešení účetní ztráty je možné využít několik způsobů:

  1. Převod ztráty na účet Neuhrazená ztráta z minulých let
  2. Využít zůstatek nerozděleného zisku z minulých let
  3. Využít zůstatek zákonného rezervního fondu
  4. Využít zůstatek disponibilního kapitálového fondu
  5. Využít zůstatek jiného fondu tvořeného ze zisku
  6. Snížení základního kapitálu

Nejjednodušším řešením je převod na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Ten ale ztrátu samotnou neřeší, jen ji posouvá do dalšího účetního období. Z fondů je možné ztrátu krýt jen v případě, že je společnost tvoří a má na nich dostatek zdrojů. Snížení základního kapitálu je pak ze všeho nejobtížnější a nejméně využívaný postup. Tím nejoblíbenějším pak většinou zůstává využití nerozděleného zisku z minulých let. Možná je samozřejmě kombinace těchto způsobů a řešení účetní ztráty z více zdrojů (např. 25 % z nerozděleného zisku, 25 % z fondů a převod zbylé poloviny do dalšího účetního období).

Externí řešení účetní ztráty

Pokud společnost nemá dostatek zůstatků ve fondech nebo na účtu nerozděleného zisku minulých let a snížení základního kapitálu by ztrátu nevykrylo (jeho výše není dostatečně vysoká), ale přesto chce účetní ztrátu řešit, nezbývá nic jiného než využít externího řešení. Při něm se účetní ztráta v podstatě ze společnosti vynese ven a zatíží jiný subjekt, nejčastěji společníky společnosti. V samotné společnosti přitom dojde k navýšení vlastního kapitálu, vzrostou oběžná aktiva v rozvaze a zvýší se cash flow.

Nejčastěji se účetní ztráta externě řeší prostřednictvím tzv. příplatků společníků mimo základní kapitál. Tento příplatek může být buďto povinný, nebo dobrovolný. V obou případech je potřeba k příplatkům souhlas valné hromady a soulad se společenskou smlouvou. Právě společenská smlouva může určit, že je valná hromada oprávněna společníkům s.r.o. uložit povinnost v případě ztráty poskytnout peněžitý příplatek. Zároveň stanoví, jakou výši nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit. Na základě společenské smlouvy pak o příplatcích rozhoduje valná hromada.

Každý společník poskytuje příplatek dle výše svého podílu. Zaplatit ho musí každý společník, jinak je nucen uhradit i úrok z prodlení a může být valnou hromadou ze společnosti dokonce vyloučen. Pokud to společenská smlouva umožní, společník, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, může ze společnosti vystoupit a povinnost pro něj neplatí.

Kromě povinných příplatků může společník kdykoli se souhlasem jednatele a v souladu se společenskou smlouvou poskytnout také dobrovolný příspěvek a tím pomoci ztrátu pokrýt nebo alespoň snížit.