Jak na novou paušální daň pro OSVČ?

Paušální daň OSVČ

Uvažujete o využití nové paušální daně? V tom případě byste se měli rozhodnout velmi rychle, přihlásit se k ní totiž jde jen do 11. ledna 2021. Pojďme se společně podívat na to, co to paušální daň vlastně je a jak se k ní lze přihlásit.

Obsah

Co je paušální daň?

V rámci snižování administrativy při platbě daní a odvodů živnostníkům vznikl tzv. paušální režim, který spojil dohromady platbu daně z příjmů fyzických osob a platby důchodového i zdravotního pojištění do jedné platby. Od ledna 2021 tak lze vše vyřešit jedinou platbou ve výši 5 469 Kč měsíčně.

Ministerstvo financí slibuje, že paušální daň sníží administrativu při platbě odvodů a ukončí papírování. Poplatníkovi, který využívá paušální režim totiž odpadá povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob i přehledy pojistného na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Jako další výhodu pak uvádí omezení důvodů k provedení daňové kontroly a přilepšení na důchod. Složka sociálního pojištění v paušální dani je totiž zvýšena o 15 % oproti zákonnému minimu. To vše ovšem nemusí být tak jednoduché.

Z čeho se paušální daň skládá a kdy se platí?

Paušální daň nahrazuje platbu daně z příjmů fyzických osob a odvod zdravotního i důchodového pojištění. Pro rok 2021 to tedy je 2 393 Kč na zdravotní pojištění, 2 976 Kč na důchodové pojištění a 100 Kč na zálohu na daň z příjmů fyzických osob. Celkem tedy 5 469 Kč.

Paušální daň bude třeba platit vždy do 20. dne příslušného měsíce s výjimkou lednové platby, která je splatná společně s únorovou platbou, tj. do 20. února. Platbu bude třeba provést na účet správce daně s předčíslím 2866. Nezapomeňte uvést své DIČ jako variabilní symbol.

Kdo může paušální daně využít?

Abyste mohli platit jednu platbu paušální daně, musíte splnit několik podmínek:

  • musí se na vás vztahovat právní předpisy upravující důchodové pojištění,
  • musí se na vás vztahovat právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a nesmíte být vyňati z povinnosti platit veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • nesmíte být plátcem daně z přidané hodnoty a nesmíte mít registrační povinnost k dani z přidané hodnoty jako plátce daně (výjimku tak mají identifikované osoby a osoby s povinností registrovat se jako identifikované osoby),
  • nesmíte být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • nesmí vůči vám být vedeno insolvenční řízení,
  • nesmíte vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), s výjimkou příjmů, ze kterých je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně (například můžete pracovat na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, pokud jste u takového zaměstnavatele neučinili prohlášení poplatníka),
  • za bezprostředně předcházející zdaňovací období nesmíte mít příjmy ze samostatné činnosti přesahující 1 000 000 Kč (s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů, ze kterých se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby daně).

Jak se lze přihlásit?

Paušální režim se úplně bez papírování neobejde. Vstup do paušálního režimu je třeba oznámit finančnímu úřadu. Toto oznámení je možné učinit nejpozději do desátého dne příslušného zdaňovacího období. Připadne-li tento den na den pracovního klidu, končí lhůta nejbližší následující pracovní den. Pro rok 2021 je tak oznámení možné podat nejpozději v pondělí 11. ledna.

K oznámení vstupu do paušálního režimu je třeba využít předepsaný formulář. Ministerstvo financí za tímto účelem připravilo interaktivní formulář.

Na co si dát pozor?

Přechod na paušální režim ovšem neznamená, že přestanete cokoliv evidovat a hodíte všechny daňové starosti za hlavu. Při přechodu na paušální režim je třeba v posledním zdaňovacím období provést případné úpravy základu daně (například ve vztahu k neuhrazeným pohledávkám a dluhům).

Stejně tak nezapomeňte, že musíte stále kontrolovat, zda se například nestáváte plátci DPH nebo zda nepřevyšujete limit pro příjmy ze samostatné činnosti, který je 1 000 000 Kč. Pokud byste podmínky pro vstup do paušálního režimu přestali splňovat, je třeba to do 15 dnů oznámit svému finančnímu úřadu. Evidence svých příjmů se tak paušálním režimem nezbavíte.