Jak na rozdělení zisku u s.r.o.?

Jakým způsobem může společnost s ručením omezeným nakládat se svým ziskem? Jaká pravidla platí pro vyplácení podílů společníkům a jaká daň se ze zisku platí? Na to i na další záležitosti se podíváme v našem článku.

Jak můžeme se ziskem naložit

Pokud obchodní společnosti v předchozím účetním období vznikl zisk, může ho využít různými způsoby:

  • vyrovnat jím ztráty z minulých období,
  • převést zisk do fondů,
  • převést ho na nerozdělený zisk minulých let,
  • a nakonec – vyplatit ho v podobě podílu na zisku svým společníkům (případně dalším osobám).

Kdo o tom rozhoduje

Hlavní slovo má ve způsobu naložení se ziskem nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným, tedy valná hromada. Jako podklad pro rozdělení zisku využívá informace z řádné nebo mimořádně účetní závěrky, kterou předtím sama schválila. Schválit účetní závěrku a poté rozhodnout o naložením ze ziskem musí valná hromada do šesti měsíců od konce minulého účetního období.

Pravidla a omezení

Valná hromada se ovšem musí při nakládání se ziskem řídit pravidly, která jí stanovuje společenská smlouva a také platná legislativa. Základní je podmínka, podle které nesmí dojít k vyplácení podílů na zisku, pokud by tím mohlo dojít k úpadku společnosti.

Částka určená k vyplacení podílů také nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů.

Podíly na zisku jsou společníkům vypláceny podle výše jejich podílu na majetku společnosti, pokud to tedy společenská smlouva či jiná dohoda mezi společníky neurčí jinak. Žádný společník nemůže být z vyplacení podílu vyloučen.

Podíly jsou obyčejně splatné do tří měsíců od rozhodnutí valné hromady (pokud ta nebo společenská smlouva nerozhodne jinak). O samotné výplatě pak rozhoduje statutární orgán společnosti.

Zálohy na podíl ze zisku

Od roku 2014 je podle zákona o obchodních korporacích možné vyplácet také zálohy na podíly na zisku. Učinit se tak může pouze na základě mezitímní účetní závěrky, ze které musí vyplynout, že má společnost dostatek prostředků na to, aby zisk mohla rozdělit.

Jak se to ale stanoví? Výše zálohy na výplatu zisku nesmí být vyšší než:

výsledek hospodaření běžného účetního období

+ nerozdělený zisk z minulých let

+ ostatní fondy ze zisku

– neuhrazená ztráta z minulých let

– povinný příděl do rezervního fondu

Pro výplatu záloh na podíl ze zisku jinak platí stejné podmínky jako při vyplácení klasických podílů, a to včetně zdanění.

Zdanění zisku a podílů

Společníkům se podíl na zisku i zálohy na něj vyplácí již v čistém. Společnost tedy zisk nejdříve zdaní 19% daní z příjmů právnických osob. Při vyplácení podílu fyzické osobě pak z částky odvede 15% srážkovou daň a zbytek převede na účet či adresu společníka. Ten už pak tyto příjmy neuvádí v daňovém přiznání, jeho daňové povinnosti jsou tímto splněny. Pokud je však společníkem právnická osoba, žádnou daň mu společnost zpravidla nesráží, ale tento společník si musí zdanění zajistit sám.