Kompenzační bonus pro malá s.r.o.: Kdo si o něj může požádat a jak?

Nejen OSVČ, ale také společníci menších společností s ručením omezeným si mohou nově zažádat o kompenzační bonus v rámci opatření proti koronakrizi. Umožnila to novela zákona o kompenzačním bonusu, kterou na základě vládního návrhu již schválila Poslanecká sněmovna a v brzké době poputuje do Senátu.

500 Kč za každý den

Stejně jako u osob samostatně výdělečně činných, bude i v případě společníka s.r.o. činit výše bonusu 500 Kč denně. Požádat o něj mohou za dobu od 12. března do 8. června a celkově tak získat podporu až ve výši 44 500 Kč. O bonus mohou zažádat do 60 dnů od konce nouzového stavu.

Pro koho je bonus určen?

Měli bychom uvést na pravou míru skutečnost, že nejde o podporu s.r.o. jako právnických osob, ale o podporu jejich společníků. Žádost o kompenzační bonus si tak může podat fyzická osoba, která byla k 12. březnu 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným, která má:

  • nanejvýš dva společníky, kteří jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
  • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Samozřejmě platí, že na bonus budou mít nárok jen ti společníci, kteří kvůli ohrožení zdraví nebo krizovým opatřením nemohli zcela nebo zčásti vykonávat podnikatelskou činnost nad míru obvyklou. Obdobně jako u OSVČ, i zde zákon zmiňuje příklady hlavních důvodů pro uznání příspěvku. Patří mezi ně:

  • nutnost uzavření či omezení provozu společnosti,
  • karanténa společníka nebo zaměstnance společnosti,
  • péče o dítě v případě společníka nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě zaměstnance,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech společnosti,
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon podnikatelské činnosti společnosti.

Pouze aktivní společnosti

Zákon jasně zmiňuje i další podmínky, které musí společníci splnit, aby jim mohl být bonus vyplacen. Jednou z nich je i výše obratu s.r.o. Pro výplatu bonusu musí být společnost podnikatelsky aktivní. Minimální hranicí je proto obrat alespoň 180 000 Kč za rok 2019. U nově založených společností mohou požádat ti společníci, kteří předpokládají, že jejich obrat za první dosud neskončené zdaňovací období stanovený limit překročí.

Další podmínkou pro vyplacení bonusu je to, aby byla společnost daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Další omezení

Oproti původním návrhům mohou na kompenzační bonus dosáhnout společníci s.r.o. se zaměstnanci. Samotná společnost může bez problémů na zaměstnance pobírat jinou podporu kvůli koronaviru (nejčastěji z programu Antivirus) – tím nárok společníka na kompenzační bonus nezaniká. Jedinou výjimku může tvořit situace, ve které by společník byl zároveň zaměstnancem a sám na sebe jako na zaměstnance podporu z programu Antivirus čerpal.

Pokud je společník zároveň OSVČ a čerpal již kompenzační bonus tímto způsobem, na další nemá nárok. Stejně tak platí, že i v případě, kdy je člověk společníkem více firem, žádat o příspěvek může pouze jednou.

Dále platí, že na bonus nedosáhne společník, který je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec v jiné společnosti, než je jeho vlastní. Na podporu nedosáhnou ani společníci s.r.o., které byly mezi 12. březnem a 8. červnem v úpadku nebo v likvidaci, či byly nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Žádost a čestné prohlášení

Podobně jako v případě OSVČ i společníci s.r.o. budou pro výplatu kompenzačního bonusu muset podat žádost spolu se svým číslem účtu a čestným prohlášením, že splňují všechny zákonem dané podmínky.

Podat ji budou moci příslušnému finančnímu úřadu, který ji bude vyřizovat, a to buďto fyzicky na podatelně, prostřednictvím datové schránky, poštou, nebo pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem zaslaného na příslušnou e-mailovou adresu.