Kompenzační bonus pro OSVČ: Jak na to?

Kvůli epidemii koronaviru a s ní souvisejícími restrikcemi nemohly některé OSVČ částečně nebo zcela vykonávat svou podnikatelskou činnost. Právě pro ně vláda schválila jednorázový příspěvek ve výši 25 tisíc korun – jenže na něj nedosáhnou zdaleka všichni. Kdo může kompenzační bonus získat a jak o něj požádat?

Proč právě 25 tisíc korun?

Kompenzační bonus se týká období od 12. března do konce nouzového stavu. Za každý den činí bonus 500 Kč, dohromady tedy do konce dubna 25 tisíc. Pokud podnikatel nemohl, nebo měl ztížené podnikání po kratší dobu, uvede to v žádosti a bude mu připsána poměrná část bonusu. Podle odhadů ministerstva by na kompenzační bonus mohlo dosáhnout až 700 tisíc OSVČ. Celou částku přitom dostanou již jako čistý příjem – příspěvek nepodléhá dani a nevztahuje se na něj ani pojistné.

Které OSVČ mají smůlu?

Jak už jsme naznačili, na kompenzační bonus nebudou mít nárok zdaleka všechny OSVČ. Netýká se těch OSVČ, které kromě podnikání vykonávají další činnost, kvůli níž se účastní nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Zpravidla tak půjde o zaměstnance na plný úvazek, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost. Na bonus ale nedosáhnou ani někteří dohodáři – tedy z předpokladu, že mají měsíční příjmy z dohody o pracovní činnosti vyšší než 3 000 korun, nebo měsíční příjmy z dohody o provedení práce vyšší než 10 tisíc korun.

Naopak studenti, důchodci nebo matky na rodičovské dovolené, kteří podnikají na živnostenský list jako na vedlejší činnost (a zároveň nepracují na dohodu za podmínek popsaných výše), mají na bonus nárok.

Všechny OSVČ ale musí pro vyplacení bonusu splnit ještě další podmínky. Nárok mají ti podnikatelé, kteří 12. března 2020 prokazatelně podnikali, nebo měli přerušenou činnost ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019. Navíc platí, že bonus náleží těm podnikatelům, kteří nemohli svou činnost kvůli vládním opatřením zčásti nebo zcela vykonávat.

O bonus mohou požádat i OSVČ, které mají zaměstnance. Nárok na něj mají dokonce i spolupracující osoby. Tedy za předpokladu, že příjmy, které jsou na ně rozdělovány, jsou jejich jediným zdrojem příjmů, případně si jako spolupracující osoby přivydělávají ke starobnímu důchodu, k rodičovské či mateřské dovolené, nebo k příspěvku o osobu závislou na jejich pomoci.

Jak nemožnost provozovat činnost prokázat?

Pro nárok na bonus stačí prakticky jakékoli omezení podnikatelské činnosti způsobené epidemií koronaviru. Zmiňovány jsou příklady jako omezení provozu či úplné uzavření provozovny, karanténa samotného podnikatele nebo jeho zaměstnanců, omezení poptávky v důsledku epidemie, nebo omezení či ukončení dodávek materiálu či služeb potřebných pro výkon podnikatelské činnosti.

Nemožnost provozovat zcela nebo částečně svou podnikatelskou činnost není třeba nijak dokazovat. Stačí jen podepsat čestné prohlášení, že k tomu došlo. Toto prohlášení je součástí samotné žádosti. Případná kontrola pravdivosti údajů obsažených v prohlášení však může být provedena zpětně.

Jak o bonus požádat?

Nejjednodušší je žádost vyplnit online na webu Finanční správy. Žádost pak můžete finančnímu úřadu doručit několika způsoby:

  • osobně na podatelně finančního úřadu,
  • zasláním poštou,
  • podáním přes vlastní datovou schránku nebo datovou schránku jiného subjektu (například účetního nebo daňového poradce, jehož plná moc je uplatněna u příslušného finančního úřadu), e-mailem spolu s vytištěnou, podepsanou a naskenovanou žádostí.
  • Čas na podání žádosti mají OSVČ do 30. června.

S jakými příspěvky není možné bonus kombinovat?

Pokud OSVČ pobíraly v daném období ošetřové, mají i tak na kompenzační bonus nárok. To samé platí pro kombinaci s půlročním odpuštěním minimálního sociálního a zdravotního pojištění, případným čerpáním nemocenské, pobíráním dávek starobního či invalidního důchodu, rodičovského příspěvku, mateřské či dávky pěstounské péče.

Bonus naopak není možné kombinovat a nárok na něj nemají ty osoby, které pobírají podporu v nezaměstnanosti, dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.