Kontrola z finančního úřadu? Buďte na ni připraveni

I když byste se jí nejraději vyhnuli, dříve nebo později může s daňovou kontrolou dojít řada i na vás. Ačkoli není z pohledu daňového řádu povinností finančního úřadu takovou kontrolu předem oznamovat, běžně vás o ní alespoň několik dní dopředu informují – ať už telefonicky, nebo e-mailem. To vám dává alespoň minimální čas na to se na kontrolu připravit. Pomoci vám v tom může i tento článek.

Obsah

Znejte svá práva a povinnosti

Důležité je mít přehled o tom, co po vás může kontrolor chtít a co už je za hranou. Jako daňový subjekt máte především tyto povinnosti:

 • umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly,
 • zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly,
 • poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře,
 • předložit důkazní prostředky prokazující vaše tvrzení,
 • umožnit jednání s kterýmkoli vaším zaměstnancem nebo osobou vykonávající vaši činnost,
 • nezatajovat doklady.

Kromě povinností máte jako kontrolovaný subjekt samozřejmě také svá práva, především:

 • účastnit se jednání kontrolora s vašimi zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají vaši činnost,
 • předkládat v průběhu kontroly důkazní prostředky,
 • vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně,
 • nahlížet do kontrolního spisu,
 • přizvat si ke kontrole poradce nebo odborného konzultanta,
 • vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě.

Zjistěte, jaké období se bude kontrolovat

Spolu s oznámením kontroly by vás měl finanční úřad informovat o tom, čeho se kontrola bude týkat. Obecně je cílem kontrolora zjistit a prověřit daňový základ nebo jiné okolnosti podstatné pro správné vyměření daně. Přitom se primárně vychází z vámi podaného daňového přiznání. Daňová kontrola se však týká jen určitého konkrétního období, který vám finanční úřad předem oznámí.

Kde kontrola proběhne a kdo se jí zúčastní

Správce daně může sám vybrat místo, pozemek či budovu, které je podle něj k účelu kontroly nejvhodnější a kde kontrola proběhne. Zároveň může k jejímu provádění přizvat další osoby, jejichž přítomnost je podle něj ke kontrole potřebná.

Na druhou stranu i vy si můžete ke kontrole přizvat poradce, který vás na ni připraví, provede vás jí a na její průběh dohlédne. Nejčastěji se může jednat o daňového poradce, daňový řád ale umožňuje přítomnost i tzv. odborného konzultanta, kterým může být prakticky kdokoliv.

Jak dlouho bude kontrola trvat

To je věc, kterou vám předem nikdo zcela přesně neřekne. Pokud vše půjde hladce, může jít o několik měsíců. Není ovšem nestandardní, že daňová kontrola trvá dva roky. Daňový řád maximální možnou délku trvání daňové kontroly nijak neurčuje, je omezena jen lhůtou pro stanovení daně, která obecně činí tři roky. Zákon ale stanovuje, aby kontrola byla provedena v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení svého účelu. Kontrolor by tedy měl postupovat účelně a celou záležitost zbytečně neprotahovat.

Jaké podklady si připravit a co může sloužit jako důkazní prostředek

V prvé řadě je samozřejmě třeba nachystat účetnictví toho roku, kterého se bude kontrola týkat. Pracovníci finančního úřadu si během procházení účetních dokladů ale mohou vyžádat i další podklady. Ať už jde o leasingové smlouvy, soupis majetku nebo další dokumenty.

Je třeba si uvědomit, že dokazování souladu mezi vámi uvedenou daňovou povinností a reálným stavem, tedy důkazní břemeno, leží v rámci kontroly především na vás samotných. I zde však většinou platí – čím méně, tím lépe. Předkládat kontrolorovi více informací, než které si finanční úřad písemně vyžádá, se nemusí vyplatit. Ba naopak se vše může obrátit proti vám. Nezapomínejte na to, že máte povinnost prokázat jen ty skutečnosti, které uvádíte v daňovém přiznání. Rozhodně na vás neleží informační povinnost spojená s vašimi obchodními partnery. Stejně tak byste měli předkládat dokumenty jen k tomu roku, kterého se daňová kontrola týká.

V mnoha případech ale existence formálně bezvadných účetních dokladů nemusí stačit k prokázání toho, že se předmět zdanitelného plnění opravdu uskutečnil. V takovém případě přicházejí na řadu další důkazní prostředky. Daňový řád je přitom nijak blíže nespecifikuje, použít tak můžete prakticky vše, co máte k dispozici. Může se jednat o listiny, znalecké posudky nebo třeba svědeckou výpověď.

Buďte aktivní

Během kontroly můžete pravidelně nahlížet do jejího spisu, respektive do jeho veřejné části. Pokud během kontroly dojdete k závěru, že je postup kontrolorů v rozporu se zákonem, můžete podat obecnou stížnost dle daňového řádu. Pokud nezjednají nápravu, můžete se obrátit na nadřízeného správce daně s žádostí o prošetření způsobu vyřízení stížnosti.

Aktivní byste měli být i na konci kontroly. Máte totiž právo se s jejím závěry seznámit ve zprávě o kontrole a vyjádřit se k ní Úředník pak musí vaše vyjádření do zprávy zaznamenat a vypořádat se s ním. Je užitečné svůj nesouhlas vyjádřit už v této fázi a nečekat až na odvolání.

Jaký výsledek vás může čekat

Pokud kontrolor zjistí, že je vše v pořádku, můžete se oddychnout a pochválit svého účetního či poradce. V opačném případě se připravte na doměření daně, včetně penále a úroků z prodlení.

Potřebujete pomoci během daňové kontroly? Obraťte se na nás