Lhůta pro přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Lhůta pro přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Právní úprava lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů doznala s účinností od 1. ledna 2021 několika zásadních změn. Podle přechodných ustanovení se tyto změny uplatní již na zdaňovací období roku 2020.

Základní lhůta do 1. dubna 2021

Do čeho novela daňového řádu nezasáhla je výchozí lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období trvající nejméně 12 měsíců. Nadále je tato lhůta tříměsíční, přičemž se počítá ode dne následujícího po skončení zdaňovacího období. V případě daňového přiznání za rok 2020 tak platí obecná lhůta pro podání do 1. dubna 2021. Tato lhůta se nyní vztahuje i na poplatníky bez povinnosti provést audit účetní závěrky.

Současně dochází k zachování výpočtu lhůty pro daňové subjekty, které mají zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ti daňové přiznání podávají do 1. 7. 2021.

Prodloužení lhůty při elektronickém podání

Novinkou, kterou daňový řád zavedl, je prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání v případě, že bylo podáno elektronicky. V takovém případě se lhůta prodlužuje na 4 měsíce. Aby k tomuto prodloužení došlo, musí být splněny dvě podmínky:

  • daňové přiznání nebylo podáno do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tedy v základní lhůtě), a současně
  • daňové přiznání bylo následně podáno elektronicky.

Pozornost je třeba věnovat zejména první podmínce. Pokud by totiž došlo k podání daňového přiznání sice elektronicky, ale v základní lhůtě 3 měsíců, platí stále původní tříměsíční lhůta. Tato lhůta současně určuje splatnost daně. Nedojde-li ke splnění podmínek k prodloužení, dochází k zachování původního termínu pro podání daňového přiznání, i lhůty splatnosti daně.

Pokud tedy daňové přiznání nepodáte do 1. dubna 2021, ale podáte jej později elektronicky, platí pro vás lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2020 do 3. května 2021.

Prodloužení lhůty při zastoupení poradcem

Nadále je možné nechat se při podání daňového přiznání zastoupit poradcem. Došlo však k zásadní změně, neboť prodloužení již není automatické, ale opět odvozené od okamžiku podání daňového přiznání. Má-li dojít k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na šest měsíců, musí být splněny dvě podmínky:

  • daňové přiznání nebylo podáno do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tedy v základní lhůtě), a současně
  • daňové přiznání bylo následně podáno daňovým poradcem nebo advokátem.

Nově došlo k vypuštění podmínky uplatnění plné moci udělené daňovému poradci nebo advokátovi v původní lhůtě pro podání daňového přiznání. Nyní bude postačovat, bude-li plná moc předložena například společně s podáním daňového přiznání.

Pokud tedy podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, nedochází bez dalšího k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na 6 měsíců. Je třeba si dát pozor na to, kdy poradce daňové přiznání podá. Pokud by jej podal v základní tříměsíční lhůtě (tedy pro přiznání za rok 2020 do 1. dubna 2021), nedošlo by k prodloužení. K němu dojde jen v případě, že jej podá po této lhůtě (tedy po 1. dubnu 2021 u přiznán za rok 2020).

Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání daňového přiznání určuje lhůtu pro placení daně, je třeba okamžiku skutečného podání přiznání věnovat pozornost i při zastoupení daňovým poradcem nebo advokátem.

V případě zastoupení daňovým poradcem je tedy možné lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 posunout až na 1. července 2021 a s ní posunout i lhůtu pro placení daně.

Prodloužení lhůty na žádost

Poplatníci mohou nadále žádat správce daně o individuální prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, a to až o 3 měsíce. V případě, že má daňový poplatník příjmy ze zahraničí, je možné prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání až na 10 měsíců. V žádosti je však třeba uvést konkrétní a dostatečně silné důvody pro povolení takového prodloužení. Z důvodu nutnosti uvést dostatečné důvody (a ty i prokázat) je tedy vhodné využít odkladu daňovým poradcem – k prodloužení v takovém případě totiž dochází automaticky.

Z důvodu mimořádných okolností způsobených pandemií koronaviru jsou tyto žádosti podané od 1. ledna 2021 do 16. srpna 2021 bez poplatku. Z rozhodnutí ministryně financí totiž došlo k plošnému prominutí správní poplatku za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. O tomto rozhodnutí lze více zjistit v našem nedávném článku.

Co změny mohou způsobit?

Vzhledem k tomu, že prodlužování lhůty v případě podání daňového přiznání v elektronické podobě nebo daňovým poradcem nebo advokátem není automatické, ale závislé na okamžiku, kdy dojde ke skutečnému podání daňového přiznání, je třeba věnovat pozornost splatnosti daně. Jak bylo již uvedeno, splatnost daně je odvozena od lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud tedy nedojde k jejímu prodloužení, nedojde ani k prodloužení lhůty pro splatnost daně.

Pokud za vás tedy daňové přiznán podává daňový poradce nebo advokát, je třeba se vždy jasně domluvit na tom, kdy má být daňové přiznání podáno. Nedojde-li k prodloužení lhůty a daňový subjekt by se domnívá, že pro něj platí pozdější lhůta splatnosti daně, musí počítat s tím, že mu vznikne povinnost zaplatit správci daně úrok z prodlení.

Lhůty pro podání přehledů OSVČ

Lhůta pro podání daňového přiznání určuje u fyzických osob zároveň termín pro podání přehledů zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. V obou případech je třeba přehled podat do 1 měsíce ode dne, kdy OSVČ byla povinna podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pokud tedy dochází k podání přiznání v základním termínu, končí lhůta pro podání přehledu dne 3. května 2021. V případě, že došlo k prodloužení lhůty z důvodu podání elektronicky, je třeba přehled podat do 3. června 2021, a v případě prodloužení skrze podání přiznání daňovým poradcem nebo advokátem je třeba přehled podat do 2. 8. 2021.

O těchto lhůtách informovala již i Česká správa sociálního zabezpečení na svých internetových stránkách, avšak neprovedla správný výpočet lhůt, neboť nezohlednila, že některé termíny připadly na dny pracovního klidu. V takovém případě však dochází k posunu na nejbližší následující pracovní den.