Lhůtu pro daňové přiznání lze prodloužit bez poplatku

Lhůtu pro podání přiznání lze prodloužit bez poplatku

Ministryně financí využila své pravomoci dané daňovým řádem a hromadně prominula správní poplatek za podání žádosti o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Toto prominutí dopadá plošně na všechny bez toho, aby museli prokazovat souvislost s šířením nákazy onemocněním COVID-19.

Prominutí správního poplatku se vztahuje na žádosti podané od 1. ledna 2021 do 16. srpna 2021.

Lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení lze prodloužit až o 3 měsíce nebo až o 10 měsíců, pokud jsou předmětem daně i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí.

O prodloužení nelze v některých případech vůbec požádat. Jde například o situaci, kdy je podáváno hlášení nebo vyúčtování – nebude tak možné žádat o prodloužení lhůty pro podání kontrolního hlášení. Stejně tak není možné prodloužit lhůtu u daňových přiznání za období kratší než jeden rok. Nelze tak požádat o prodloužení lhůty u přiznání k dani z přidané hodnoty.

Rozhodnutím nedochází k plošnému prodloužení lhůty pro podání  daňového přiznání ani nedochází k plošnému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně nebo úroku z prodlení jako v případě přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob za rok 2019.

Celé rozhodnutí bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 10/2021.