Nová pravidla EU mají omezit daňové plánování

Do konce roku začlení Česká republika do daňové legislativy novou směrnici EU, která by měla pomoci v boji s agresivním daňovým plánováním. Známá je pod zkratkou ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) a má zamezit převádění zisků do daňových rájů a upravit výši daňově uznatelných úrokových nákladů. V ČR by měla být součástí daňového balíčku účinného od roku 2019. Jaké změny pro podnikatele přináší?

Obsah

V Česku budou dopady mírnější

Směrnice pro členské státy EU stanovila minimální opatření, která bylo třeba do legislativy zařadit. Zároveň jim ale nabídla celou řadu výjimek, které mohou využít, a umožnila jim nastavit mírnější či přísnější limity. Dle návrhu novely zákona o daních z příjmů to prozatím vypadá, že Česká republika využije mírnější variantu a ATAD se tak dotkne pouze těch největších společností, které povětšinou podnikají globálně. Dopady na malé a střední podniky podnikající v rámci ČR budou takřka nulové. Jak chce nová směrnice velkým společnostem a mezinárodním holdingům optimalizaci daní ztížit?

Úrokové náklady už nebude z části možné uplatnit

Klíčovou součástí ATAD je definice tzv. výpůjčních nákladů. Kvůli ní už si společnosti některé náklady, které pro ně až doteď byly daňově uznatelné, nebudou moci uplatnit. Typicky jde o úrokové náklady, především z úvěrů. EU tím chce zabránit tomu, aby se společnosti  nepřeúvěrovávaly za účelem snížení daňové zátěže. Každý členský stát si přitom může stanovit limit, po jehož překročení již úrokové náklady nejsou daňově uznatelnými. Dle návrhu českého ministerstva financí by měly platit dvě hranice. Tou první je 80 milionů korun čistých úrokových nákladů, do níž lze úroky bez omezení odečíst. Druhým limitem je, že tyto náklady nesmí přesáhnout více než 30 % daňového zisku před započítáním úroků, zdanění a odpisů. Veškeré úroky do těchto limitů budou i nadále daňově uznatelné. O kladný rozdíl, převyšující vyšší z částek těchto dvou limitů, zvýší výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Nová pravidla pro ovládáné zahraniční společnosti

ATAD přináší i zavedení tzv. CFC pravidla do českého práva. Dotkne se poplatníků, kteří mají své dceřiné společnosti nebo provozovny v zemích s nízkou úrovní zdanění a jejich příjmy daní v daném státě, nikoli v ČR. Nedotknou se ale automaticky všech, dle chystané novely zákona musí být splněny tři základní podmínky:

  • zahraniční společnost nevykonává podstatnou (reálnou) ekonomickou činnost,
  • zahraniční společnost je daňovým rezidentem v jurisdikci, kde je daň z příjmů právnických osob nebo obdobná daň o polovinu nižší, než kdyby se jednalo o daňového rezidenta ČR,
  • česká společnost se sama nebo s přidruženými podniky přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu zahraniční společnosti z více než 50 %, resp. má právo na více než polovinu podílu na jeho zisku, případně pokud jde o stálou provozovnu ve státě, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která umožňuje aplikovat pro zamezení dvojího zdanění metodu vynětí.

Jakmile jsou tyto podmínky splněny, aplikuje se pravidlo pro ovládané společnosti. Česká ovládající společnost pak musí do svého základu daně zahrnout vybrané příjmy zahraniční ovládané společnosti. Které příjmy to jsou, návrh novelizace jasně určuje. Podle něj jde o příjmy tzv. pasivního charakteru, např. o výpůjční příjem, licenční poplatky, podíly na zisku atd. Tyto příjmy se do základu daně nezahrnují celé, ale v poměru dle podílu ovládající společnosti na kapitálu ovládané společnosti.

Přesouváte společnost do zahraničí? Pozor na Exit tax

Další z novinek by měla být účinná až od 1. 1. 2020. Vztahuje se na situace, kdy český daňový rezident přesunuje své daňové rezidenství do zahraničí, když přesouvá svůj majetek do stálé provozovny v zahraničí a ve vztahu k příjmům této provozovny je v ČR uplatňována metoda vynětí, nebo když český daňový nerezident přesouvá majetek své tuzemské stálé provozovny do zahraničí. V takových případech musí společnost zdanit příjem jako úplatný převod majetku mezi nespojenými osobami. Pro potřeby stanovení základu daně bude možné odečíst zůstatkovou nebo pořizovací cenu. Pravidlo se přitom vztahuje na veškerý majetek, který poplatník využívá pro svou ekonomickou činnost bez ohledu, zda je zachycen v rozvaze.

Hybridní nesoulady

Také poslední novinka bude účinná až s rokem 2020. Zatím není zcela jisté, jak přesně bude fungovat, měla by však zabránit tzv. hybridním nesouladům. Ty vznikají v rámci EU tím, že jednotlivé přímé daně nejsou mezi členskými státy harmonizovány. Mohou tak vzniknout situace, kdy u společnosti dojde ke dvojím daňovým odpočtům nebo dvojímu nezdanění příjmu. Do zákona by měla být implementována celá řada obecných i specifických pravidel, zatím ale těžko říci, jak budou fungovat v praxi.

ATAD by měl do českého daňového práva zavést také nové obecné pravidlo proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Tato novinka se ze všech nejvíce dotkne všech daňových subjektů. Vzhledem k její důležitosti se na ni podrobněji podíváme příště v samostatném článku.

Potřebujete zkrotit daně?

Kontaktujte nás