Ohlašovací povinnost pro příjmy osvobozené od daně. Platí i pro vás?

Pobíráte příjmy, které jsou osvobozené od daně? I když je nemusíte zahrnout do svého daňového přiznání, neznamená to, že byste neměli povinnost je finančnímu úřadu ohlašovat. Neplatí to ale pro všechny osvobozené příjmy. Podívejme se na to nyní podrobněji.

Obsah

Které příjmy jsou osvobozené od daně

Pojďme si na začátek shrnout, které příjmy jsou od daně osvobozeny. Podrobný výčet najdete v § 4, § 4a, § 6 a § 10 zákona o daních z příjmů. V praxi se nejčastěji můžeme setkat s těmito osvobozenými příjmy:

 • přivýdělek u zaměstnance do 6 000 Kč ročně,
 • přivýdělek do 15 000 Kč ročně u studentů a lidí pobírajících důchod nebo rodičovský příspěvek,
 • příjmy z dědictví,
 • stipendia ze státních rozpočtů či příspěvky ze spolků či odborových organizací,
 • náhrada majetkové či nemajetkové újmy, odškodnění a pojistná plnění,
 • příležitostné příjmy do 30 000 Kč ročně,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jste je vlastnili minimálně 3 roky,
 • některé výhry ve veřejných, kulturních či reklamních soutěžích, včetně loterie,
 • odměny za dárcovství krve a krevních derivátů,
 • plnění z vyživovací povinnosti,
 • v některých případech i prodej nemovitosti či movité věci,
 • a mnohé další.

Na koho se oznamovací povinnosti vztahuje

Povinnost oznámit příjmy má od 1. ledna 2015 každá fyzická osoba, která obdržela příjmy osvobozené od daně v částce vyšší než 5 milionů korun. Takto vysoká částka se bude nejčastěji pravděpodobně týkat prodeje nemovitých věcí či cenných papírů, darů či dědictví. Částka každého jednotlivého příjmu je přitom posuzována samostatně.

Které příjmy se oznamovat nemusí

Výjimku tvoří příjmy, které si správce daně může zjistit z rejstříků či z evidencí, do kterých má přístup. Nejčastěji jde o příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí ČR. Oznamovat tak nemusíte příjem (pokud byl osvobozený od daně) z prodeje nemovitosti, rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která kromě garáže, sklepa či komory nezahrnuje jiný nebytový prostor.

Kdy oznamovací povinnost vzniká

Pokud vaše příjmy osvobozené od daně přesáhnou hranici 5 milionů korun, musíte to finančnímu úřadu ohlásit nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi. Pokud k tomu zplnomocníte daňového poradce, je oznámení možné podat v prodloužené lhůtě. Ohlašovací povinnost se samozřejmě vztahuje i na osoby, které daňové přiznání podávat nemusí. Jedná se o samostatné podání, které nemá na daňové přiznání žádnou vazbu.

Jak a co přesně oznámit

Pro oznámení příjmů osvobozených od daně neexistuje žádný formulář. Využít ale můžete nepovinný tiskopis, který na svých webových stránkách zveřejnila Finanční správa. Samotné oznámení můžete na finančním úřadu podat písemně, ústně do protokolu nebo přes datovou schránku.

Do oznámení musíte zahrnout:

 • výši příjmu podle § 38v zákona o daních z příjmů, který byl osvobozený od daně, přesáhl částku 5 milionů korun a obdrželi jste ho v daném zdaňovacím období,
 • zákonné ustanovení, podle kterého byl příjem osvobozen (tedy číslo konkrétního paragrafu zákona o daních z příjmů),
 • popis okolností nabytí příjmu, tedy to, jak jste k němu přišli,
 • datum, kdy příjem vznikl.

Pokud příjem vznikl v rámci společného jmění manželů, stačí, když ho oznámí jen jeden z manželů.

Sankce a pokuty

Pokud příjmy neoznámíte, nebo je oznámíte pozdě, budete muset uhradit pokutu. Ta je stanovena následovně:

 • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu v případě, kdy oznamovací povinnost dodatečně splníte, aniž by vás k tomu finanční úřad musel vyzvat,
 • 10 % z částky neoznámeného příjmu v případě, kdy oznamovací povinnost splníte v náhradní lhůtě poté, co vás k tomu finanční úřad vyzve,
 • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud svou povinnost nesplníte ani v úřadem stanovené náhradní lhůtě.

V případě, kdyby úřad zjistil, že je reálná výše příjmu vyšší, než jakou jste oznámili, počítá se pokuta z částky stanovené finančním úřadem.

Jak jistě uznáte, výše pokut není zrovna malá. Zákon ale správci daně naštěstí umožňuje zcela nebo zčásti pokutu prominout, jestli k nesplnění povinnosti došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daňového případu ospravedlnit.

Potřebujete pomoci s ohlášením příjmů osvobozených od daně? Obraťte se na nás