One Stop Shop: Co a komu přinese?

Od 1. července 2021 dojde k rozšíření režimu Mini One Stop Shop (MOSS). Účinnost novely byla původně stanovena na 1. ledna 2021, avšak z důvodu koronavirové krize její účinnost Evropská komise odsunula právě na 1. července 2021. Aktuálně se tento režim týká pouze velmi omezeného okruhu plnění, konkrétně oblasti poskytování rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronických služeb konečným spotřebitelům v rámci Evropské unie. Novela zákona o DPH přinese změnu Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS) neboli režim jednoho správního místa.

Obsah

Registrace a správce daně

Registrace do systému bude možná od 1. dubna 2021. V případě režimu jednoho správního místa se za správce daně nadále považuje Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, ke kterému se bude podávat přihláška do systému, ale i zasílat přiznání k DPH a platit daň z tohoto režimu.

Celý systém bude fungovat ve třech režimech – režim Unie (OSS-EU), mimo Unii (OSS-mimo EU) a dovozní režim (Import One Stop Shop – IOSS).

Nová plnění, na které lze využít systém One Stop Shop

Díky novele se oblast plnění v rámci, kterých bude možné využít režim jednoho správního místa výrazně rozšiřuje. Nově bude možné tento režim využít krom výše zmíněných služeb (rozhlasových, telekomunikačních apod.) i na ostatní služby jako je třeba pořádání kulturních akcí či veletrhů a prodej vstupenek na tyto akce, služby související s nájmem dopravního prostředku či s nemovitostmi. Mimo služeb se bude tento režim dát aplikovat i na prodej zboží na dálku přes internetové rozhraní či platformy (jedná se o tzv. e-commerci). Výjimkou z prodeje zboží je prodej nového dopravního prostředku a prodej zboží s instalací či montáží, na ten nebude možné režim One Stop Shop využít. One Stop Shop režim bude možné využít i v případě dovozu zboží malé hodnoty. Pro účely tohoto režimu je malou hodnotou myšleno hodnota zboží do 150 eur, v případě hodnot vyšších než tato hranice, nebude možné aplikovat režim One Stop Shop, ale bude potřeba, aby zboží prošlo řádným celním režimem.

Tento režim tedy přináší výrazné usnadnění administrativy především prodejcům zboží, kteří dodávají konečnému spotřebiteli (nepodnikateli) v rámci EU. Ti již nebudou muset sledovat hranice obratu v jednotlivých státech a po překročení limitu se registrovat k DPH zvlášť v jednotlivých členských státech.

Zrušení osvobození u dovozu

Jelikož dlouhodobě dochází k nárůstu dovozu zásilek zboží malé hodnoty (do 22 eur) má s touto novelou dojít také ke zrušení osvobození těchto zásilek od DPH. Od 1. července 2021 bude tedy povinné při dovozu do Evropské unie provést standardní deklaraci na celním úřadě. Pokud se bude jednat o dovoz zboží s hodnotou do 150 eur bude možné vybrat ze dvou režimů – režim OSS nebo nový režim při dovozu zboží nízké hodnoty.

Výjimky v režimu One Stop Shop

Obecně je za místo plnění při zasílání zboží považováno místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho přepravy/odesílání. Z povinnosti zdaňovat prodej zboží na dálku v místě spotřeby či ukončení odeslání nebo přepravy bude udělena výjimka pro malé podniky, které jsou usazeny pouze v jednom z členských států EU. V případě, že v rámci roku nepřekročí hraniční hodnotu 10 000 eur mohou nadále zdaňovat ve státě, z kterého se zboží dodává. Hraniční hodnota 10 000 eur může být vyjádřena ekvivalentem částky v jiné národní měně, a to pomocí přepočtu pomocí směnného kurzu Evropské centrální banky ke dní 5. prosince 2017.

Jak to bude fungovat

Prvním krokem bude podání přihlášky k registraci. Podmínkou pro registraci je, že jste osobou povinnou k dani, která má platnou registraci k DPH (buď z titulu plátce daně nebo identifikované osoby) a nemáte registraci v rámci One Stop Shop v jiném členském státě.

Vyplnění a podání přihlášky bude možné od 1. dubna 2021 elektronicky přes portál MOJE Daně. S přihláškou bude žadateli vytvořen přístup k aplikaci One Stop Shop a jeho údaje budou automaticky předány všem členským státům (stejně jako tomu bylo v režimu Mini One Stop Shop).

Jakmile bude subjekt v rámci systému One Stop Shop registrován, bude moci v rámci tohoto systému zpracovávat a podávat přiznání k DPH pomocí evropského formuláře k přiznání DPH. Toto přiznání nenahrazuje běžné přiznání k DPH, je pouze jeho doplňkem pro plnění v režimu One Stop Shop.

Stejně jako v režimu Mini One Stop Shop by i v případ One Stop Shop režimu bude zachována čtvrtletní povinnost podávat daňové přiznání.