Pozdě podané daňové přiznání? Přečtěte si, co vás čeká

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob byl kvůli epidemii viru COVID-19 odsunut z 1. dubna na 1. července. Je to jeden z kroků vlády, který by měl v těchto nelehkých časech alespoň trošku ulehčit podnikatelům. Tak to tedy alespoň tvrdí většina médií – nutno podotknout, že nepřesně. Pojďme se na problematiku, stejně jako na to, co vás čeká, pokud byste daňové přiznání podali až po 1. červenci, podívat blíže.

Obsah

Termín pro podání přiznání zůstává stejný

Média pokyn Ministerstva financí vykládají tak, že se termín pro podání přiznání k dani z příjmu za rok 2019 odsouvá na 1. července. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Pokud má někdo povinnost podat daňové přiznání k 1. dubnu, stále to platí. Pokyn Ministerstva financí totiž neodsouvá termín pro podání přiznání, ale promíjí finanční sankce za pozdní podání učiněné do 1. července. V případě, kdy máte povinnost podat přiznání do 1. dubna, ale učiníte tak do 1. července, nic vám nehrozí. Co se ale stane, když podání nestihnete podat ani do tohoto data?

Musíte daňové přiznání vůbec podávat?

Dřív než vás zachvátí panika se raději ujistěte, jestli jste měli vůbec povinnost daňové přiznání za rok 2019 podávat. Pokud jste zaměstnaní a nepřivyděláváte si na živnostenský list, nebo nemáte více různých zaměstnavatelů, daňové přiznání podávat nemusíte. Namísto toho vám zaměstnavatel již určitě provedl tzv. roční zúčtování daně, pokud jste si o něj požádali.

Přiznání jsem podat měl, ale nestihl jsem to

Pokud by podnikatel za běžné situace nepodal daňové přiznání v řádném termínu, ještě by nemuselo být vše ztraceno. Daňový řád totiž toleruje zpoždění pro podání do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě. Ta se ale vztahuje na již zmíněný termín 1. dubna a běžně tedy platí jen do 8. dubna. Teoreticky bychom mohli říci, že v letošním roce byla kvůli koronaviru prodloužena až do 1. července.

Co se ale stane, když přiznání podáte po tomto termínu? V takových případech už další pětidenní toleranční lhůta neplatí a hrozí vám sankce. Ty jsou přitom dvě – pokuta a úroky z prodlení.

Připravte se na pokutu

Pokud daňové přiznání odevzdáte pozdě, pak obecně pokuta za toto pochybení činí 0,05 % ze stanovené daně nebo daňové ztráty, a to za každý den prodlení. Uvedená pokuta však může činit nejvýše 5 % ze stanovené daně nebo daňové ztráty a zároveň nejvýše 300 tisíc korun. O její prominutí či snížení je pak třeba požádat. V žádosti je nutné uvést a doložit důvody, které ospravedlňují pozdní podání daňového přiznání.

Zaplatíte i úroky z prodlení

S opožděným podáním daňového přiznání ovšem nejspíše nesplníte i další povinnost – úhradu daně. Ta je totiž splatná v termínu totožném s termínem pro podání daňového přiznání. Při jeho porušení pak můžete počítat s úroky z prodlení. I v tomto případě se sice můžete v běžné situace spolehnout na toleranční lhůtu do 8. dubna. Při jejím současném prodloužení platí do 1. července, ale ani o den více.

Pokud daňové přiznání nestačíte podat a daň uhradit ani do výše zmíněného dne, úroky z prodlení budete muset uhradit. Jejich výše vychází z repo sazby stanovené Českou národní bankou, která je platná pro první den příslušného kalendářního pololetí, a ke které se připočítává 14 %. V současnosti se úroky z prodlení proto vypočítávají jako 16 % z výše daňové povinnosti. Úrok z prodlení přitom musíte hradit za každý den počínaje pátým pracovním dnem následujícím po splatnosti (tedy od 1. dubna) až do dne platby včetně.

Minimální částka pro platbu úroků z prodlení je stanovena na 200 korun. Pokud tedy úroky nedosahují tohoto minimálního limitu, nejsou daňovému subjektu předepsány.

Odkdy se úroky počítají?

Jak už jsme nastínili – háček je v tom, že pokuta za opožděné tvrzení daně i úroky z prodlení se počítají již od 1. dubna. Pokud byste tedy daňové přiznání podali jen jediný den po 1. červenci, tedy 2. července, nebudete v prodlení pouhý den, ale rovnou 91 dní, a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

A co podnikatelé s daňovým poradcem?

Prodloužení lhůty bez sankcí se týká pouze podnikatelů s povinností podání daňového přiznání 1. dubna. Pokud tedy máte daňového poradce a povinnost daňové přiznání podat do 1. července, nic se pro vás nemění a výše zmíněné pro vás neplatí.