Přelomový rozsudek: Může finanční správa nepravomocně zadržovat majetek podnikatelů?

Minulý měsíc vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek, podle kterého nesmí finanční správa neoprávněně zadržovat finanční prostředky obchodních společností a podnikatelů. Většina médií o něm informovala tak, jako by v něm NSS jasně řekl, že stát nesmí využívat zajišťovací příkazy na majetek předtím, než bude vydán pravomocný daňový výměr na příslušnou částku. To ale není tak úplně pravda. V čem je tedy rozsudek přelomový? A co bude znamenat pro podnikatele?

Obsah

Finační správa nesmí zahájit exekuci před konečným rozhodnutím

To, co je v rozsudku NSS klíčové, je rozhodnutí soudu, podle kterého musí finanční správa prostředky zadržené v rámci zajišťovacího příkazu vrátit, pokud soud tento příkaz zruší dříve, než dojde k pravomocenému stanovení daně. Předmětem sporu bylo to, co oním okamžikem pravomocného stanovení daně je. Podle soudu jde až o moment, kdy je ukončeno odvolací řízení. Finanční správa tedy může majetek společnosti před tímto okamžikem zadržet. Pokud ale soud do zmíněného okamžiku zajišťovací příkaz zruší, finanční správa ho musí společnosti vydat zpět.

To tedy znamená, že i v případě, kdy by nejdříve došlo k vydání zajišťovacího příkazu a až potom k doměření daně, je tato doměřená daň (včetně penále a úroků) za předpokladu, že proti ní bylo podáno odvolání, splatná až poté, co o tomto odvolání Odvolací finanční ředitelství rozhodne.

Případ AB Chemitrans

Pojďme si to vysvětlit na případu, který NSS řešil – tedy na bohumínské společnosti AB Chemitrans. Právě u ní si finanční správa před dvěma roky nárokovala 7,5 milionu korun z DPH, na které vystavila dva zajišťovací příkazy. Ještě v den vydání zajišťovacích příkazů zahájil finanční úřad jejich exekuci. Společnost AB Chemitrans se proti těmto zajišťovacím příkazům odvolala.

Půl roku po vydání zajišťovacích příkazů vydal finanční úřad dodatečné platební výměry na DPH a na penále 20 % z doměřené daně. Také proti tomuto výměru se společnost odvolala s námitkou, že správce daně nemůže vykonat platební výměr, který ještě není pravomocný (tj. nelze proti němu již podat žádný řádný opravný prostředek).

O věci rozhodoval Krajský soud v Ostravě, který AB Chemitrans za pravdu nedal. NSS však celou věc posoudil odlišně. Přijal námitky společnosti a spor uzavřel s tím, že podmínkou vykonatelnosti je právní moc příslušného rozhodnutí. Platební výměr na daň nebo její příslušenství (zde penále daně) nabývá právní moci až po doručení rozhodnutí o odvolání daňovému subjektu. Do té doby není možné platební výměr vykonat.

Co to bude znamenat pro podnikatele

Finanční správa se k rozsudku vyjádřila až po dvou týdnech. Podle mluvčího Generálního finančního ředitelství Lukáše Heřtuse “rozsudek může správní praxi ovlivnit v budoucnu”. Finanční úřady by se podle něj tedy měly začít řídit.

Hlavní dopady by měly být dva. Ten první se dotkne případů, kdy během odvolacího řízení dojde ke zrušení zajišťovacího příkazu soudem. V takovém případě finanční správa musí zadržené peníze i majetek daňovým subjektům vrátit.

Druhý dopad se týká vymáhání tzv. příslušenství doměřené daně (penále a úrok). Podle NSS s jeho vymáháním musí finanční úřad počkat do konce odvolacího řízení. To se dosud nedělo, finanční správa vymáhala exekučně příslušenství daně i před koncem řízení. Důkazem toho je společnost AB Chemitrans.

Jenže společností s podobným osudem je mnohem více. Své k tomu může říci například společnost Europrint, která se díky zajišťovacím příkazům ve výši 260 milionů korun a následnému předčasnému exekučnímu vymáhání penále ve výši 52 milionů korun a 74 milionů korun za úroky z prodlení dostala až do úpadku a nyní prochází reorganizací.

To, že se finanční správa bude rozhodnutím soudu řídit v budoucnu, je jedna věc. Vrátí ale majetek a finanční prostředky společnostem, které jim zabavila a podle NSS je nyní drží neoprávněně? Zatím to bohužel vypadá, že ne. Minimálně ne dobrovolně a bez soudních procesů.

Potřebujete zkrotit daně?

Obraťte se na nás