Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Obsah

Koho se prominutí daně týká?

U dodání elektřiny či plynu nebo jejich pořízení z jiného členského státu dojde v období od 1. listopadu až 31. prosince 2021 k prominutí daně z přidané hodnoty. Toto prominutí by se mělo dotknout všech dodání uskutečněných v průběhu listopadu a prosince 2021 a zálohových plateb na dodání elektřiny či plynu, které budou přijaty v průběhu posledních dvou měsíců roku. Toto rozhodnutí ministryně financí bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 34/2021.

Prominutí DPH se dotýká všech osob povinných přiznat či zaplatit daň – nedochází tak k omezení okruhu osob, na které se prominutí vztahuje. Daň tedy bude prominuta u dodání elektřiny či plynu distributory, při jejich dalších dodávkách (například nájemcům v případě dodání vlastníkem nemovitosti) i dodávkách mezi obchodníky v režimu přenesené daňové povinnosti. Současně není omezen okruh osob, kterým jsou elektřina či plyn dodány s prominutou DPH. Prominutí DPH tak dopadne na dodání domácnostem či podnikatelům – neplátcům DPH a stejně tak na všechny dodávky plátcům DPH.

Finanční správa k této problematice vydala informaci Generálního finančního ředitelství, která by měla zajistit sjednocení rozhodovací praxe finančních úřadů a poskytnout plátcům daně vysvětlení pro aplikaci rozhodnutí ministryně.

Kdo skutečně ušetří?

I přes vydané rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně není jasné, zda skutečně dojde ke snížení cen energií jak avizuje Ministerstvo financí. K uskutečnění zdanitelného plnění a tedy i zdanění dodávky elektřiny či plynu dochází okamžikem odečtu spotřeby z měřícího zařízení. V současné době tak dochází v důsledku k prominutí daně jen v situacích, kdy dojde k odečtu z měřícího zařízení v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. V takových případech pak dojde k prominutí daně z přidané hodnoty za celé zúčtovací období, které bude ukončeno odečtem z měřícího zařízení v uvedeném období.

Rozhodnutí sice promíjí daň z přidané hodnoty ze záloh, které jsou uhrazeny v listopadu a prosinci 2021, nedopadne však na skutečnou spotřebu v těchto měsících. Dojde-li tedy k odečtu z měřícího zařízení po 31. prosinci 2021, podlehne celá dodávka energií v konečném důsledku standardnímu způsobu zdanění a to bez ohledu na prominutí či skutečný odběr v závěru roku.

Z uvedených důvodu Ministerstvo financí připravilo novelizaci zákona o DPH, která by měla osvobodit dodání elektřiny a plynu od daně. K tomuto kroku je však třeba souhlasu Evropské komise. Takový souhlas však Vláda v současné době neobdržela a není ani jisté, zda jej obdrží. Ze průběhu a závěrů jednání Evropské rady konaných v závěru října 2021 totiž neplyne, že by Evropská unie byla nakloněná řešení růstu cen elektřiny a plynu cestou osvobození od daně nebo snížením sazeb daně.