Rovnoměrné nebo zrychlené odpisy. Jaké zvolit?

Pořizujete do společnosti dlouhodobý hmotný majetek (např. auto, stroj nebo budovu) a váháte nad tím, jestli pro něj zvolit rovnoměrné nebo zrychlené odpisování? Právě pro vás je určen náš dnešní článek, ve kterém se na problematiku odpisů podíváme podrobněji.

Obsah

Základní pojmy

Ještě než se pustíme do samotného odpisování, měli bychom si shrnout, co to vlastně odpis je. Podle zákona představuje peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité časové období. Zjednodušeně bychom mohli říci, že do společnosti pořídíte dlouhodobý hmotný majetek, který vám do účetnictví a majetku vstupuje s jistou vstupní cenou (pořizovací či reprodukční). Z této ceny (či hodnoty) majetku pak každý rok odepisujete jistou část a také vám každý rok část této ceny vstupuje prostřednictvím odpisů do nákladů. Souhrn odpisů za celou dobu používání dlouhodobého majetku nazýváme oprávky. Když je odečteme od pořizovací ceny, dostaneme zůstatkovou cenu majetku.

Účetní a daňové odpisy

Odpisy se dělí na účetní a daňové. Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví, délku a způsob odpisování si ale účetní jednotka vždy stanovuje sama ve své vnitropodnikové směrnici. Provést by to měla tak, aby odpisy představovaly a odpovídaly opotřebení a snížení hodnoty majetku.

Oproti tomu daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů a slouží k rozložení nákladu na pořízení majetku v čase. Počítají se jednou ročně a zákon určuje maximální výši, kterou můžete jako daňově uznatelnou položku uplatnit. Zákon rozděluje majetek podle jeho charakteru do odpisových skupin, které jasně stanovují délku jejich odpisování. Tu v případě daňových odpisů nemůžete překročit (zatímco u účetních si ji stanovujete sami).

Jako účetní jednotka si můžete zvolit možnost, že vaše účetní odpisy budou odpovídat odpisům daňovým. Pokud se rozhodnete účetní odpisy počítat jiným způsobem, mějte na paměti, že daňový základ se vždy snižuje jen o odpisy daňové. V případě, že se účetní odpisy od daňových liší, je potřeba to uvést v daňovém přiznání.

Právě u daňových odpisů zákon umožňuje dvě metody jejich výpočtu, a to rovnoměrné či zrychlené odpisování. Pro každý nově pořízený dlouhodobý majetek si musíte vybrat vhodnou metodu, kterou během odpisování již nesmíte měnit. Za jistých okolností je možné v prvním roce odpisy navýšit o 20 %, 15 % nebo 10 %.

Rovnoměrné odpisování

V případě rovnoměrných odpisů jsou, jak už z názvu vyplývá, roční odpisy kromě prvního roku shodné po celou dobu odpisování. Vychází se přitom z tabulky uvedené v zákoně, ve které jsou jednotlivým odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové sazby.

Odpisy se pak počítají pomocí následujících vzorců:

První rok: odpis = vstupní cena x sazba v 1. roce / 100

Další roky: odpis = vstupní cena x roční sazba / 1000

Zrychlené odpisování

Oproti rovnoměrnému odpisování není u zrychlených odpisů jejich výše každý rok stejná, ale na začátku se odepisují vyšší částky, které se v dalších letech snižují. Také pro tento případ zákon obsahuje tabulku s koeficienty pro výpočet zrychlených odpisů pro jednotlivé odpisové skupiny.

Daňové odpisy se pak počítají následovně:

První rok: odpis = pořizovací cena / koeficient pro první rok

Další roky: odpis = 2x zůstatková cena / (koeficient pro další roky – rok odpisování)

Praktický příklad

Ukažme si rozdíl mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním v praxi. Dejme tomu, že jsme do společnosti právě pořídili nový automobil se vstupní cenou 590 000 Kč. Auto dle zákona patří do 2. odpisové skupiny a je třeba ho z pohledu daňových odpisů odepisovat po dobu 5 let. Je důležité ještě poznamenat, že se částky odpisů zaokrouhlují vždy na celé koruny nahoru.

Odpisový plán – rovnoměrné odpisování:

 

Jaký způsob odpisování tedy zvolit v případě vašeho dlouhodobého hmotného majetku? Záleží na tom, jestli potřebujete spíše to, aby vám do nákladů vstupoval rovnoměrně, nebo ho do nákladových položek potřebujete dostat co nejdříve. Ve druhém případě budou vhodným řešení zrychlené odpisy, v tom prvním si vystačíte s odpisy rovnoměrnými.

Potřebujete pomoci s účetnictvím?
Obraťte se na nás