Spuštěn program COVID Nájemné III

Spuštěn program COVID Nájemné III

Od 5. února 2021 do 8. dubna 2021 je možné podávat žádosti ve třetí výzvě programu podpory COVID Nájemné, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dotační program má za cíl zmírnit ekonomické dopady způsobené epidemií koronaviru prostřednictvím příspěvku na nájemné.

Rozhodným obdobím, za které je podpora poskytována, jsou nyní měsíce říjen, listopad a prosinec 2020, čímž dochází k navázání na druhou výzvu tohoto programu. Stejně tak dochází k zachování většiny podmínek druhé výzvy programu COVID Nájemné. Předně pak výše samotné podpory, která činí 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období. Nadále není požadována sleva na nájemném ze strany pronajímatele, která byla podmínkou v první výzvě programu.

Podpora je limitována absolutní hranicí ve výši 10 milionů korun na žadatele, přičemž tento limit se posuzuje pro každou z výzev samostatně. Současně je třeba ověřit, zda u žadatele nedošlo k vyčerpání podpory do maximální možné výše na jednoho žadatele dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské unie – pro potřeby této limitace již dochází ke sčítání všech výzev programu COVID Nájemné.

Oproti druhé výzvě přistoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu k rozšíření okruhu podnikatelů, kteří o příspěvek na nájemné mohou žádat. Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří prokáží, že v důsledky přijatých mimořádných a krizových opatření došlo k meziročnímu poklesu tržeb alespoň o 50 %. Současně již není překážkou tzv. spřízněnost osob pronajímatele a nájemce. Může tedy jít i osoby blízké, osoby ve vztahu ovládání, osoby jednající ve shodě či pod podstatným vlivem nebo o členy konsolidačního celku.

Pro podnikatele, kteří úspěšně žádali již v druhé výzvě programu COVID Nájemné, dochází ke zjednodušení. To spočívá v možnosti importu dat z podané žádosti a dat k jednotlivým provozovnám. Nedochází však k automatickému schválení žádosti – žádost bude muset projít opět posouzením na jehož výsledku bude rozhodnutí ministra.

Kompletní informace o programu COVID Nájemné je možné získat na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a ve zveřejněné výzvě dotačního programu.

Žadatelé budou muset nadále se žádostí předložit doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020 a doklady potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory. Nelze tedy o příspěvek žádat v situaci, kdy podnikatel nájemné vůbec neuhradil. Dalším zjednodušením je upuštění od požadavku na předložení čestného prohlášení pronajímatele o nájemním vztahu s ověřeným podpisem. Nově postačí jeho prostý podpis pronajímatelem.

Bude-li žadatel o dotaci žádat z důvodu poklesu tržeb, bude muset učinit čestné prohlášení o této skutečnosti. Musí však být schopen kdykoliv prokázat, že k tomuto poklesu skutečně došlo.

K podání žádosti je třeba využít informační systém AIS MPO.