Přiznání k dani silniční a dani z nemovitých věcí je možné podat až 1. 4. 2021

Termín pro silniční daň a daň z nemovitostí

V souvislosti s přetrvávajícím šíření viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci dané daňovým řádem a hromadně prominula příslušenství daně silniční za zdaňovací období 2020 a daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2021.

Zákonná lhůta pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020 a úhradu daně uplyne 1. 2. 2021. Vydané rozhodnutí s sebou však nese faktický posun tohoto termínu až na 1. 4. 2021. I když nedojde k posunutí zákonem stanoveného termínu, při opožděném plnění povinností nedojde k uložení žádné sankce za toto prodlení. Dochází totiž k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně i úroku z prodlení, a to za podmínky, že přiznání podáte nejpozději 1. 4. 2021 a v tomto termínu dojde i k připsání daně na účet správce daně.

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 uplyne taktéž 1. 2. 2021. Vydané rozhodnutí fakticky posouvá i tento termín na 1. 4. 2021, neboť dochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně za předpokladu, že přiznání bude nejpozději 1. 4. 2021 podáno. Termín úhrady daně z nemovitých věcí zůstává nezměněn, tedy daň je třeba uhradit do 1. 6. 2021.

Pokud by však došlo k podání některého z přiznání po 1. 4. 2021, bylo by třeba zaplatit pokutu za opožděné tvrzení daně, a to již od původního termínu. Stejně tak platí, že pokud dojde k úhradě silniční daně po 1. 4. 2021, bude se úrok z prodlení počítat od původního termínu splatnosti.

Úplné znění vydaného rozhodnutí bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2021.