Jak požádat finanční úřad o vrácení daňového bonusu

Odvádíte za své zaměstnance pravidelné zálohy na daň z příjmu, vyplatili jste jim daňový bonus z vlastních prostředků a nyní ho chcete od finančního úřadu vrátit zpět? Připravili jsme pro vás přehled toho, co vše budete muset splnit.

Obsah

Co je to daňový bonus?

Daňový bonus vzniká, pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost. Takový rozdíl se pak nazývá daňovým bonusem. Poplatník tedy na dani nic neodvede a finanční úřad mu navíc vyplatí tento bonus. Nárok na něj může uplatnit v případě, že jeho výše činí alespoň 100 Kč. Maximálně pak může daňový poplatník dosáhnout na částku 60 300 Kč.

Až do loňského roku měl na daňový bonus nárok ten poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy. Od zdaňovacího období tohoto roku (2018) je nutné, aby měl poplatník příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy k počátku příslušného zdaňovacího období. A to buď ze závislé činnosti (jedná-li se o zaměstnance), nebo z podnikání.

Daňový bonus a zálohy na daň z příjmů zaměstnanců

Pokud platíte zálohy na daň z příjmů za své zaměstnance, musíte je správci daně odvést vždy do 20. dne daného kalendářního měsíce. Slevy, které se na daň uplatňují, pak v konkrétním měsíci zálohy snižují. Jako plátci daně můžete navíc zúčtovat daňový bonus a taktéž o něj odvod záloh v příslušném měsíci snížit.

Pokud ale nemůžete nárok v daném měsíci uspokojit, je třeba vyplatit daňový bonus z vlastních prostředků a snížit tím odvod záloh v následujících měsících. Učinit tak ale musíte do konce fiskálního roku.

Jak se ale jako zaměstnavatel dostat k částkám, které jste na měsíčních daňových bonusech vyplatili?

Samozřejmě je třeba o ně požádat příslušný finanční úřad. Jako plátce daně musíte vyplnit speciální tiskopis, který vydalo Ministerstvo financí České republiky. Žádost musíte uplatnit do termínu pro podání Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Finanční úřad má pak na vyřízení žádosti 20 dní.

Pokud byste to nestihli a tiskopis nepodali v daném termínu, zohlední se vyplacené daňové bonusy ve formě přeplatku na dani. O ten si musíte zažádat prostřednictvím žádosti o přeplatek na dani.

Jaké náležitosti finanční úřad požaduje?

Finančnímu úřadu musíte v prvé řadě doložit nárok na daňový bonus. Konkrétní doklady, které jsou potřeba pro uplatnění nároku na vrácení měsíčního nebo ročního daňového bonusu, bohužel nestanoví ani zákon o daních z příjmů ani daňový řád. Finanční úřad po vás tak může chtít doložit veškeré podklady, podle kterých je možné zjistit skutečný stav věci.

Co si pod tím představit? Finanční úřad nemá k dispozici údaje o zaměstnancích, za které odvádíte daň, nemá přehled o celkovém objemu záloh na daň za daný měsíc a také neví, zda jste svým zaměstnancům finanční obnos skutečně vyplatili.

Proto vyžaduje rekapitulace výplatních listin a také doklady o výplatě hned, jakmile žádost o daňový bonus podáte. Pokud nepředložíte všechny podklady, pravděpodobně vyplacené bonusy zpět nedostanete. A to i přesto, že tuto povinnost neupravuje žádný zákon.

Dle svých vlastních slov se finanční správa snaží agendu vrácení daňových bonusů řešit tak, aby byl plátce daně co nejméně zatížen a neměl přitom zbytečné náklady. V případě pochybností si však může finanční správce vyžádat předložení dalších písemností.

S ohledem na ochranu osobních údajů byste měli trvat na zasílání citlivých informací o vašich zaměstnancích přes datovou schránku. I v tomto případě se ale podmínky liší úřad od úřadu. Někdy po vás doručení datovou schránkou budou požadovat, jinde se spokojí s e-mailovým podáním.

Co obsahuje tiskopis pro vrácení daňového bonusu?

Do tiskopisu se uvádí celková částka daňového bonusu, která byla vyplacená za kalendářní měsíc všem zaměstnancům, kteří na ni měli nárok. Dále informace o tom, kolik peněz bylo použito jako záloha na daň, a výše částky, kterou na vyplacení bonusů použil ze svých prostředků plátce daně.

Nakonec musíte potvrdit, že všechny údaje, které jste v listině uvedli, jsou pravdivé a toto stvrdit svým podpisem.

Chcete poradit ohledně daňových bonusů? Obraťte se na nás!