Zapomněli jste zveřejnit finanční výkazy? Co vám hrozí?

Konec července byl pro většinu společností termínem pro zveřejnění finančních výkazů obchodních společností za rok 2018. V létě však svou povinnost splnila jen necelá pětina podnikatelů. Patříte mezi ně? V našem článku se podíváme podrobněji na to, na koho se povinnost zveřejnění finančních výkazů vztahuje, co všechno zahrnuje a jaké sankce vám hrozí, když ji nesplníte.

Obsah

Kdo a co musí zveřejnit

Zákon o účetnictví jasně stanovuje, že povinnost zveřejňovat svou účetní závěrku, případně i výroční zprávu, mají všechny účetní jednotky, které jsou zapsány do veřejného rejstříku. Povinnost se však může týkat i dalších subjektů, kterým ji stanoví zvláštní předpis. Kromě obchodních společností musí finanční výkazy zveřejňovat také spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti.

Každá obchodní společnost má povinnost zveřejnit řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty. Pokud má dle zákona o účetnictví povinnost připravovat i další dokumenty, musí zveřejnit i je. V nejčastějších případech se jedná především o výroční zprávu, jinou než řádnou účetní závěrku (tedy konsolidovanou či mimořádnou) či o zprávu auditora o ověření účetní závěrky, pokud společnost auditu podléhá. Mezi další zveřejňované dokumenty mohou patřit zprávy o vztazích a o platbách (i konsolidovaná).

Na společnosti, které patří do tzv. malých či mikro účetních jednotek a současně nemusí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se nevztahuje povinnost zveřejňovat výkaz zisku a ztrát (pokud jim to nestanoví zvláštní právní předpis). Z účetní závěrky pak zveřejňují jen rozvahu a přílohu v účetní závěrce.

Jak a kdy je potřeba účetní závěrku zveřejnit

Obchodní společnosti mají povinnost zveřejnit účetní závěrku (případně i výroční zprávu a další dokumenty) nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky. Pokud se na společnost vztahuje povinnost schválení účetní závěrky auditorem, musí účetní závěrku zveřejnit do 30 dnů po jejím ověření auditorem a schválení příslušným orgánem. Takové společnosti musí spolu s účetní závěrkou zveřejnit i zprávu auditora.

Zveřejnění listin probíhá jejich uložením do sbírky listin veřejného rejstříku. Tyto listiny je podnikatel povinen zaslat příslušnému rejstříkovému soudu v elektronické podobě, a to ve formátu PDF. Zaslání je možné provést přes datovou schránku, e-mailem, online podáním, na nosičích digitálních dat nebo přes webovou aplikaci.

Co hrozí při nesplnění povinnosti

Pokud porušíte povinnost zveřejnit finanční výkazy, hrozí vám sankce. Ty stanovuje jak zákon o účetnictví, tak zákon o veřejných rejstřících.

Zákon o účetnictví v porušení povinnosti vidí přestupek, za který hrozí pokuta až ve výši 3 % celkové hodnoty aktiv společnosti. Tyto přestupky řeší finanční úřad.

Podle rejstříkového zákona vám v případě nesplnění povinnosti a následného nereagování na výzvu rejstříkového soudu hrozí pokuta až ve výši 100 tisíc korun. V případech, kdybyste neplnili své povinnosti opakovaně a takové chování mělo závažné důsledky pro třetí osoby, může rejstříkový soud v případě právního zájmu i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. Před samotným zahájením řízení vás ale musí rejstříkový soud o této skutečnosti informovat a dát vám přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

Přijdou změny?

I přes poměrně vysoké sankce skoro polovina českých podnikatelů svou povinnost neplní. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto plánuje změny, které by měly být součástí balíčku pro snížení administrativní zátěže podnikatelů. Účetní výkazy by tak nově již nemusely do rejstříku vkládat samotné společnosti, ale finanční úřady, které je mají k dispozici. V rejstříku by byly tedy zveřejňovány zcela automaticky. Změnu jistě uvítají především poctiví podnikatelé, kteří si svou povinnost plní. Ty současná situace oproti konkurentům, kteří své ekonomické výsledky nezveřejňují, staví do nevýhody.

Potřebujete pomoci s účetnictvím?

Obraťte se na nás