Změny ve výpočtu DPH: Jak je to s daňovým základem?

Od začátku října je v účinnosti novela zákona o DPH, která kromě jiného přináší novou úpravu zaokrouhlování daně z přidané hodnoty. Nově také vychází výše daně stejně jak v případech, kdy je počítána metodou tzv. “zdola”, tak při metodě “shora”. Pojďme se podívat blíže, co to vlastně znamená a jaký dopad to má na podnikatele.

Obsah

Zdola, nebo shora – výsledek je stejný

Při metodě výpočtu DPH “shora” se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, tedy z ceny včetně daně. Dle novely zákona o DPH se daň “shora” vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky vymezené § 37 písm. b) bod 1 a příslušného koeficientu. Pro základní sazbu daně se použije koeficient 1,21, pro první sníženou sazbu 1,15 a pro druhou sníženou sazbu 1,1.

Výpočet daně “zdola” pak zůstává stejný jako doposud. Daň se při něm vypočte jako součin základu daně a sazby daně.

Ďábel tkví v zaokrouhlení

V čem máme hledat onu hlavní novinku? Při platbě v hotovosti je běžné zaokrouhlit výslednou částku, protože platit v halířích není možné. Novela zákona o DPH ovšem nově uvádí, že se při platbě v hotovosti do částky odpovídající výši úplaty pro výpočet DPH toto zaokrouhlení nezapočítává. Daň se tedy počítá z částky bez zaokrouhlení.

Díky předepsaným postupům a novým pravidlům pro zaokrouhlení je tedy výše daně z přidané hodnoty stejná, ať už ji počítáte “shora”, nebo “zdola”. Ze zaokrouhlení hotovostní platby pak nemusíte odvést DPH.

Ukažme si to na příkladu

Jak tedy nyní výši daňové povinnosti spočítat? Představme si například situaci, kdy prodáváme zboží za 18 999,99 Kč, na které se vztahuje 21% sazba DPH. Platbu přijímáme v hotovosti a zaokrouhlujeme ji na 19 000 Kč.

V obou případech činí daňový základ 15 702,47 Kč, zaokrouhlení ve výpočtu vůbec nezohledňujeme.

Při výpočtu “zdola” daňový základ vynásobíme příslušnou daňovou sazbou, výpočet daňové povinnosti tedy vypadá následovně:

15 702,47 x 0,21 = 3 297,52 Kč

Při výpočtu “shora” vypočítáváme daň z nezaokrouhlené částky 18 999,99 Kč následovně:

18 999,99 – (18 999,99/1,21) = 3 297,52 Kč

Jak je to s bezhotovostními platbami?

Zatímco k hotovostním platbám a zohlednění jejich zaokrouhlení ve vztahu k DPH se novela vyjadřuje jasně, zaokrouhlení v případě bezhotovostních plateb výslovně neupravuje. Patrně se předpokládá, že v bezhotovostním styku není nutné platby zaokrouhlovat na celé koruny. Podle ustanovení § 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, je možné uvádět částky k úhradě zaokrouhlené na dvě desetinná čísla.

Někteří podnikatelé ale byli oproti tomuto předpokladu zvyklí fakturované částky zaokrouhlovat na celé koruny i v případě bezhotovostních transakcí. Znamená to tedy, že pro ně neplatí stejná pravidla jako pro hotovostní paltby a DPH musí odvádět i z halířů přidaných k částce zaokrouhlením “navíc”?

Naštěstí tomu tak není, jak informovala Finanční správa a rozptýlila tím rozpaky některých daňových subjektů: “Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.”