Zneužití daňového režimu? S ATAD by k němu docházet nemělo

Minulý měsíc jsme se v našem článku zabývali novými pravidly EU, která mají omezit daňové plánování a zamezit daňovým únikům. Směrnice ATAD přináší 5 hlavních opatření:

 1. pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků,
 2. zdanění při odchodu,
 3. pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti,
 4. hybridní nesoulady,
 5. obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu.

První čtyři jsme rozebírali minule, dnes se blíže podíváme na poslední z nich.

Obsah

Cíl obecného pravidla proti zneužívání daňového režimu

Hlavním smyslem obecného pravidla je boj s daňovými úniky a odhalení fiktivních transakcí, které mohou vést k umělému a záměrnému snižování základu daně.

Na základě obecného pravidla proti zneužívání se tedy pro výpočet daně nebudou brát v úvahu operace, u kterých nejsou jasné ekonomické důvody jejich uskutečnění, ale jde o transakce, jejichž hlavním nebo jedním z hlavních účelů je dosažení daňové výhody, která „obchází“ předmět nebo účel dané normy daňového práva. ATAD stanovuje, že by toto obecné pravidlo měly do svých vnitrostátních předpisů zavést všechny členské země EU. Na rozdíl od dalších součástí směrnice se navíc dotýká všech daňových subjektů.

Ke kterým transakcím se nebude přihlížet?

Při určování zda se jedná, nebo nejedná o neoprávněnou daňovou úlevu, přitom hrají důležitou roli zejména tyto faktory:

 • právní charakteristika provedených kroků není soudržná s právní podstatou opatření jako celku,
 • postup při danění není standardní v rámci rozumného podnikatelského chování,
 • postup při danění zahrnuje prvky, které se vzájemně nahrazují nebo ruší,
 • uzavřené transakce jsou kruhového charakteru,
 • opatření, která jsou při daňovém přiznání provedena, přináší daňové výhody, které se však neodráží v podnikatelských rizicích daňového poplatníka nebo v jeho peněžních tocích,
 • zisk, který podnikatel očekává je mnohem menší než daňové zvýhodnění.

Správce daně tak bude moci daňovému subjektu odepřít výhody, které plynou z účelových transakcí, pokud jejich cílem bylo snížení daňové povinnosti. Tyto operace většinou postrádají jiná ekonomické zdůvodnění. Zaváděné pravidlo úzce souvisí s institutem zneužití práva, který již nyní Finanční správa využívá a objevuje se i v judikatuře Nejvyššího správního soudu.

Aplikace opatření do českých zákonů

Předpokládá se, že toto obecné pravidlo bude vloženo do daňového řádu, a to konkrétně do § 8 jako čtvrtý odstavec. Jde tak o změnu oproti předchozímu názoru Ministerstva financí, které jeho zavedení nepožadovalo za potřebné. Institut zneužití práva totiž chápalo jako obecný právní princip, který je možné uplatnit bez dalšího i v daňovém právu.

Výhody obecných pravidel

Za velkou výhodu se považuje široký rozsah a dopad na daňové úniky jak v rámci státu, tak na mezinárodním poli. Obecné pravidlo bude možné uplatnit na všechny typy subjektů bez ohledu na to, jestli mezi nimi je kapitálový nebo jiný vztah.

Potřebujete zkrotit daně?

Obraťte se na nás